Hoc facias homini, quod cupis esse tibi. – Ne čini drugome što ne želiš da se tebi čini.


hoc-facias-homini-quod-cupis-esse-tibi-ne-ini-drugome-to-ne-eli-da-se-tebi-ini
latinske poslovicehocfaciashominiquodcupisessetibinečinidrugometoneželidasetebičinihoc faciasfacias hominiquod cupiscupis esseesse tibi– nene činičini drugomedrugome štošto nene želišželiš dada sese tebitebi činihoc facias hominiquod cupis essecupis esse tibi– ne činine čini drugomečini drugome štodrugome što nešto ne želišne želiš daželiš da seda se tebise tebi činiquod cupis esse tibi– ne čini drugomene čini drugome štočini drugome što nedrugome što ne želiššto ne želiš dane želiš da seželiš da se tebida se tebi čini– ne čini drugome štone čini drugome što nečini drugome što ne želišdrugome što ne želiš dašto ne želiš da sene želiš da se tebiželiš da se tebi čini

Nikada ne čini drugome ono, što ne bi želeo da drugi učini tebi.Što ne želiš da ti bude učinjeno, ne čini drugima.Ako neko čini samo ono što se od njega traži, on je rob. Ako čini više no što se od njega traži, on je slobodan čovek.Ne čini istina čoveka velikim, nego obrnuto, čovek čini istinu velikom.Ne čini istina čovjeka velikim, nego obratno, čovjek čini istinu velikom.Odijelo ne čini covjeka, ali zato čini gospodina