Hoćeš li da budeš prijatelj vuka? Nije teško: nahrani ga ako je gladan, leči ga ako je ranjen. Biće ti veran do svog poslednjeg daha. Čovek naprotiv. Čovek misli, sumnja.


hoe-li-da-bude-prijatelj-vuka-nije-teko-nahrani-ga-ako-gladan-i-ga-ako-ranjen-bie-ti-veran-do-svog-poslednjeg-daha-ovek-naprotiv-ovek-misli-sumnja
indijanska poslovicahoćelidabudeprijateljvukanijetekonahranigaakogladanlečiranjenbićetiverandosvogposlednjegdahaČoveknaprotivmislisumnjahoćeš lili dada budešbudeš prijateljprijatelj vukanije teškonahrani gaga akoako jeje gladanleči gaga akoako jeje ranjenbiće titi veranveran dodo svogsvog poslednjegposlednjeg dahaČovek naprotivČovek mislihoćeš li dali da budešda budeš prijateljbudeš prijatelj vukanahrani ga akoga ako jeako je gladanleči ga akoga ako jeako je ranjenbiće ti veranti veran doveran do svogdo svog poslednjegsvog poslednjeg daha

Čovek nerado postaje prijatelj neke žene, ako već može da joj bude ljubavnik. -Onore De Balzak
ovek-nerado-postaje-prijatelj-neke-ene-ako-ve-moe-da-joj-bude-ljubavnik
Čovek je slobodan ako može da izabere, a može da izabere ako dovoljno zna da bi mogao da uporedi. -Karl Marks
ovek-slobodan-ako-moe-da-izabere-a-moe-da-izabere-ako-dovoljno-zna-da-bi-mogao-da-uporedi