Hrabar je onaj koji ne beži već ostaje da čvrsto stoji i bori se protiv svog neprijatelja.


hrabar-onaj-koji-ne-bei-ve-ostaje-da-vrsto-stoji-i-bori-se-protiv-svog-neprijatelja
sokrathrabaronajkojinebeživećostajedačvrstostojiboriseprotivsvogneprijateljahrabar jeje onajonaj kojikoji nene bežibeži većveć ostajeostaje dada čvrstočvrsto stojistoji ii boribori sese protivprotiv svogsvog neprijateljahrabar je onajje onaj kojionaj koji nekoji ne bežine beži većbeži već ostajeveć ostaje daostaje da čvrstoda čvrsto stojičvrsto stoji istoji i borii bori sebori se protivse protiv svogprotiv svog neprijateljahrabar je onaj kojije onaj koji neonaj koji ne bežikoji ne beži većne beži već ostajebeži već ostaje daveć ostaje da čvrstoostaje da čvrsto stojida čvrsto stoji ičvrsto stoji i boristoji i bori sei bori se protivbori se protiv svogse protiv svog neprijateljahrabar je onaj koji neje onaj koji ne bežionaj koji ne beži većkoji ne beži već ostajene beži već ostaje dabeži već ostaje da čvrstoveć ostaje da čvrsto stojiostaje da čvrsto stoji ida čvrsto stoji i boričvrsto stoji i bori sestoji i bori se protivi bori se protiv svogbori se protiv svog neprijatelja

Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi. -Poslovice korisnika
nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli
Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
Sudbina je ista za čoveka ako se povlači i ako se snažno bori. Umire čovek koji nije napravio ništa, kao i onaj koji je napravio puno. -Homer
sudbina-ista-za-oveka-ako-se-povlai-i-ako-se-snano-bori-umire-ovek-koji-nije-napravio-kao-i-onaj-koji-napravio-puno
Život je neshvatljivo čudo, jer se nesprestano troši i osipa, a ipak traje i stoji čvrsto „kao na Drini ćuprija“. -Ivo Andrić
ivot-neshvatljivo-udo-jer-se-nesprestano-troi-i-osipa-a-ipak-traje-i-stoji-vrsto-kao-na-drini-uprija