Hteli mi to ili ne, u životu muškarca postoji samo jedna žena. Sve ostale su njena senka.


hteli-mi-to-ili-ne-u-ivotu-mukarca-postoji-samo-jedna-ena-sve-ostale-su-njena-senka
koko Šanelhtelimitoilineživotumukarcapostojisamojednaženasveostalesunjenasenkahteli miili neu životuživotu muškarcamuškarca postojipostoji samosamo jednajedna ženasve ostaleostale susu njenanjena senkami to iliu životu muškarcaživotu muškarca postojimuškarca postoji samopostoji samo jednasamo jedna ženasve ostale suostale su njenasu njena senkahteli mi to ilimi to ili neu životu muškarca postojiživotu muškarca postoji samomuškarca postoji samo jednapostoji samo jedna ženasve ostale su njenaostale su njena senkahteli mi to ili neu životu muškarca postoji samoživotu muškarca postoji samo jednamuškarca postoji samo jedna ženasve ostale su njena senka

Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje. -Jovan Dučić
izmeu-ene-i-velikog-mukarca-postoji-prirodan-antagonizam-zbog-ega-su-veliki-ljudi-ili-izbegavali-superijornije-ene-ili-imali-s-njima-samo-nesrene
Ništa drugo nije smrtan stvor no samo laka senka ili utvara. -Sofokle
ni-drugo-nije-smrtan-stvor-no-samo-laka-senka-ili-utvara