Hteo sam da pokažem kako u vrlo različitim epohama postoji nepokretna konstanta. Sveprisutnost ljubavi i smrti.


hteo-sam-da-pokaem-kako-u-vrlo-razliitim-epohama-postoji-nepokretna-konstanta-sveprisutnost-ljubavi-i-smrti
danilo kišhteosamdapokažemkakovrlorazličitimepohamapostojinepokretnakonstantasveprisutnostljubavismrtihteo samsam dada pokažempokažem kakokako uu vrlovrlo različitimrazličitim epohamaepohama postojipostoji nepokretnanepokretna konstantasveprisutnost ljubaviljubavi ii smrtihteo sam dasam da pokažemda pokažem kakopokažem kako ukako u vrlou vrlo različitimvrlo različitim epohamarazličitim epohama postojiepohama postoji nepokretnapostoji nepokretna konstantasveprisutnost ljubavi iljubavi i smrtihteo sam da pokažemsam da pokažem kakoda pokažem kako upokažem kako u vrlokako u vrlo različitimu vrlo različitim epohamavrlo različitim epohama postojirazličitim epohama postoji nepokretnaepohama postoji nepokretna konstantasveprisutnost ljubavi i smrtihteo sam da pokažem kakosam da pokažem kako uda pokažem kako u vrlopokažem kako u vrlo različitimkako u vrlo različitim epohamau vrlo različitim epohama postojivrlo različitim epohama postoji nepokretnarazličitim epohama postoji nepokretna konstanta

Nigdje ne postoji jednostavan put do slobode, i mnogi od nas će morati proći više puta kroz dolinu smrti kako bi dosegli vrh naših želja.Na ovoj planeti možemo voleti samo s trpljenjem i patnjom. Mi ne možemo drugačije ljubiti, niti znamo i jednu drugu vrstu ljubavi. Prihvatam patnju kako bi dobio ljubav. Žedan sam ljubavi, evo sada, u ovom trenutku, da poljubim, sa suzama, zemlju koju sam ostavio, i ne želim, i neću prihvatiti život na bilo kojoj drugoj.Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.Različiti ljudi traže sreću, na različite načine i različitim sredstvima, i kako bi napravili za sebe različite načine života i oblike vladavine.I vrlo neznatan stepen nade dovoljan je uzrok za rađanje ljubavi.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima,kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.