Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.


hteo-sam-tako-iveti-da-ne-poinim-jedne-greke-preduzeo-sam-da-u-se-boriti-protiv-svake-slabosti-budui-da-sam-znao-ili-sam-barem-mislio-da-znam-dobro
bendžamin frenklinhteosamtakoživetidanepočinimjednegrekepreduzeoćuseboritiprotivsvakeslabostibudućiznaoilibaremmislioznamtadobrozlonisammogaopredstavitizatobihuvekdobročinitizloizbegavatihteo samsam takotako živetiživeti dada nene počinimpočinim nini jednejedne greškepreduzeo samsam dada ćuću sese boritiboriti protivprotiv svakesvake slabostibudući dada samsam znaoznao iliili samsam barembarem misliomislio dada znamznam štaje dobroje zlonisam nini mogaomogao predstavitipredstaviti zaštozašto nene bihbih mogaomogao uvekuvek dobrodobro činitizlo izbegavatihteo sam takosam tako živetitako živeti daživeti da neda ne počinimne počinim nipočinim ni jedneni jedne greškepreduzeo sam dasam da ćuda ću seću se boritise boriti protivboriti protiv svakeprotiv svake slabostibudući da samda sam znaosam znao iliznao ili samili sam baremsam barem misliobarem mislio damislio da znamda znam štaznam šta ješta je dobrošta je zlonisam ni mogaoni mogao predstavitimogao predstaviti zaštopredstaviti zašto nezašto ne bihne bih mogaobih mogao uvekmogao uvek dobrouvek dobro činitia zlo izbegavati

Pretvorio sam se u cilj samoga sebe. Ali nisam mogao razabrati da li sam se s time pronašao ili izgubio. -Fernando Pessoa
pretvorio-sam-se-u-cilj-samoga-sebe-ali-nisam-mogao-razabrati-da-li-sam-se-s-time-pronaao-ili-izgubio