I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam.


i-ako-imam-prorotvo-i-znam-sve-tajne-i-sva-znanja-i-ako-imam-svu-vjeru-da-i-gore-premjetam-a-ljubavi-nemam-sam
apostol pavaoakoimamprorotvoznamsvetajnesvaznanjasvuvjerudagorepremjetamljubavinemamnitasami akoako imamimam proroštvoproroštvo ii znamznam svesve tajnetajne ii svasva znanjai akoako imamimam svusvu vjeruvjeru dada ii goregore premještamljubavi nemamništa sami ako imamako imam proroštvoimam proroštvo iproroštvo i znami znam sveznam sve tajnesve tajne itajne i svai sva znanjai ako imamako imam svuimam svu vjerusvu vjeru davjeru da ida i gorei gore premještama ljubavi nemami ako imam proroštvoako imam proroštvo iimam proroštvo i znamproroštvo i znam svei znam sve tajneznam sve tajne isve tajne i svatajne i sva znanjai ako imam svuako imam svu vjeruimam svu vjeru dasvu vjeru da ivjeru da i goreda i gore premještami ako imam proroštvo iako imam proroštvo i znamimam proroštvo i znam sveproroštvo i znam sve tajnei znam sve tajne iznam sve tajne i svasve tajne i sva znanjai ako imam svu vjeruako imam svu vjeru daimam svu vjeru da isvu vjeru da i gorevjeru da i gore premještam

Ako sam ja ono što imam i ako onda izgubim to što imam, ko sam onda ja? -Erih From
ako-sam-ja-ono-to-imam-i-ako-onda-izgubim-to-to-imam-ko-sam-onda-ja