I da sam jesen,a ti list koji opada, opet bi doshao vetar da ljubav oduva…


i-da-sam-jesena-ti-list-koji-opada-opet-bi-doshao-vetar-da-ljubav-oduva
dasamjesenatilistkojiopadaopetbidoshaovetarljubavoduva…i dada samti listlist kojikoji opadaopet bibi doshaodoshao vetarvetar dada ljubavljubav oduva…i da samti list kojilist koji opadaopet bi doshaobi doshao vetardoshao vetar davetar da ljubavda ljubav oduva…ti list koji opadaopet bi doshao vetarbi doshao vetar dadoshao vetar da ljubavvetar da ljubav oduva…opet bi doshao vetar dabi doshao vetar da ljubavdoshao vetar da ljubav oduva…

Jelovnik – najkrvaviji list hartije koji ispisujemo.Zavolela sam te kad sam najmanje verovala u ljubav, a izgubila onda kada sam najviše verovala u ljubav. Ironično.Zavoljela sam te kad sam najmanje vjerovala u ljubav, a izgubila onda kada sam najviše vjerovala u ljubav. Ironično.Ko previše gleda koji vetar duva, nikad neće ni sejati ni saditi.Na kraju svoje priče već sam bolje sagledavao situaciju u kojoj sam se nalazio, život koji sam izabrao verujući da ljubav uvek može sve da spase. Ali to nije istina: ona nas ponekad odvede u provaliju u koju obično povučemo sa sobom i voljene osobe.Psi vole svoje prijatelje i ujedaju neprijatelje, sasvim suprotno ljudima koji nisu sposobni za čistu ljubav i koji uvek mešaju ljubav sa mržnjom.