I dalje imaš najlepši pogled koji u meni može probuditi hiljadu i jedan otkucaj srca, drhtaj ruku i ubrzan govor u kojem se ni sama ne snalazim.


i-dalje-ima-najlepi-pogled-koji-u-meni-moe-probuditi-hiljadu-i-jedan-otkucaj-srca-drhtaj-ruku-i-ubrzan-govor-u-kojem-se-sama-ne-snalazim
daljeimanajlepipogledkojimenimožeprobuditihiljadujedanotkucajsrcadrhtajrukuubrzangovorkojemsesamanesnalazimi daljedalje imašimaš najlepšinajlepši pogledpogled kojikoji uu menimeni možemože probuditiprobuditi hiljaduhiljadu ii jedanjedan otkucajotkucaj srcadrhtaj rukuruku ii ubrzanubrzan govoru kojemkojem sese nini samasama nene snalazimi dalje imašdalje imaš najlepšiimaš najlepši poglednajlepši pogled kojipogled koji ukoji u meniu meni možemeni može probuditimože probuditi hiljaduprobuditi hiljadu ihiljadu i jedani jedan otkucajjedan otkucaj srcadrhtaj ruku iruku i ubrzani ubrzan govorubrzan govor ugovor u kojemu kojem sekojem se nise ni samani sama nesama ne snalazimi dalje imaš najlepšidalje imaš najlepši pogledimaš najlepši pogled kojinajlepši pogled koji upogled koji u menikoji u meni možeu meni može probuditimeni može probuditi hiljadumože probuditi hiljadu iprobuditi hiljadu i jedanhiljadu i jedan otkucaji jedan otkucaj srcadrhtaj ruku i ubrzanruku i ubrzan govori ubrzan govor uubrzan govor u kojemgovor u kojem seu kojem se nikojem se ni samase ni sama neni sama ne snalazimi dalje imaš najlepši pogleddalje imaš najlepši pogled kojiimaš najlepši pogled koji unajlepši pogled koji u menipogled koji u meni možekoji u meni može probuditiu meni može probuditi hiljadumeni može probuditi hiljadu imože probuditi hiljadu i jedanprobuditi hiljadu i jedan otkucajhiljadu i jedan otkucaj srcadrhtaj ruku i ubrzan govorruku i ubrzan govor ui ubrzan govor u kojemubrzan govor u kojem segovor u kojem se niu kojem se ni samakojem se ni sama nese ni sama ne snalazim

Od hiljadu proljetnih cvjetova sazrijeva jedva jedan do ploda u jeseni, a od hiljadu ljubavnih zagrljaja jedva i jedan do srdačnog prijateljstva koje umiruje. -Johann Heinrich Pestalozzi
od-hiljadu-proljetnih-cvjetova-sazrijeva-jedva-jedan-do-ploda-u-jeseni-a-od-hiljadu-ljubavnih-zagrljaja-jedva-i-jedan-do-srdanog-prijateljstva-koje
Ne menjaj svoju prirodu. Neki jure za srećom, drugi je stvaraju. Kada ti život stvori hiljadu razloga za plakanje, pokaži mu da imaš hiljadu razloga za osmeh. -Meša Selimović
ne-menjaj-svoju-prirodu-neki-jure-za-sreom-drugi-stvaraju-kada-ti-ivot-stvori-hiljadu-razloga-za-plakanje-pokai-mu-da-ima-hiljadu-razloga-za-osmeh
I dalje trazim put do srca tvog,ali nema nas,nema vise.I dalje trazim njega,al ga odneo bog i sa lica mog suze brise….LAZO VOLIM TE.Vrati se……& ...
i-dalje-trazim-put-do-srca-tvogali-nema-nasnema-visei-dalje-trazim-njegaal-ga-odneo-bog-i-lica-mog-suze-briselazo-volim-tevrati-se