I dalje trazim put do srca tvog,ali nema nas,nema vise.I dalje trazim njega,al ga odneo bog i sa lica mog suze brise….LAZO VOLIM TE.Vrati se……& ...


i-dalje-trazim-put-do-srca-tvogali-nema-nasnema-visei-dalje-trazim-njegaal-ga-odneo-bog-i-lica-mog-suze-briselazo-volim-tevrati-se
daljetrazimputdosrcatvogalinemanasnemaviseinjegaalgaodneoboglicamogsuzebrise…lazovolimtevratise……i daljedalje trazimtrazim putput dodo srcadalje trazimga odneoodneo bogbog isa licalica mogmog suzese……&i dalje trazimdalje trazim puttrazim put doput do srcaga odneo bogodneo bog ibog i sai sa licasa lica moglica mog suzei dalje trazim putdalje trazim put dotrazim put do srcaga odneo bog iodneo bog i sabog i sa licai sa lica mogsa lica mog suzei dalje trazim put dodalje trazim put do srcaga odneo bog i saodneo bog i sa licabog i sa lica mogi sa lica mog suze

Svuda trazim te a tebe nemaNe trazim decka na fb.. ali svaki decko danas ima fb.. sto logikom dolazimo do zakljucka da ipak trazim decka koji ima fb :DSnaga znači da nastavimo kada je sve loše. To znači da nastaviš dalje kada je sve tako besmisleno da nema smisla živeti dalje.Moguće je ne imenovati Boga, ne izgovoriti tu reč, ali je nemogućno ne priznavati ga. Ničega nema ako njega nema.Dok svi kukakaju o kojekakvim problemima, ja i dalje verujem, đavo ga odneo, da na svetu ima i lepih stvari. A ima ih. Verujte...Istina je da je život nepodnošljiv, samo što je većina ljudi naučeno da se pretvara da nije tako. S vremena na vreme neko se ubije ili ga odvedu u ludnicu,ali najveći deo mase tera dalje i dalje pretvarajući se da je sve normalno i prijatno.