I evo, još jedan januar prolazi, ali u mom srcu još uvijek je januarska zima. Hladna i okovana ledom, baš kao moje srce, moja osjećanja.


i-evo-jo-jedan-januar-prolazi-ali-u-mom-srcu-jo-uvijek-januarska-zima-hladna-i-okovana-ledom-ba-kao-moje-srce-moja-osjeanja
milica jakovljević mir-jamevojojedanjanuarprolazialimomsrcuuvijekjanuarskazimahladnaokovanaledombakaomojesrcemojaosjećanjai evojoš jedanjedan januarjanuar prolaziali uu mommom srcusrcu jošjoš uvijekuvijek jeje januarskajanuarska zimahladna ii okovanaokovana ledombaš kaokao mojemoje srcemoja osjećanjajoš jedan januarjedan januar prolaziali u momu mom srcumom srcu jošsrcu još uvijekjoš uvijek jeuvijek je januarskaje januarska zimahladna i okovanai okovana ledombaš kao mojekao moje srcejoš jedan januar prolaziali u mom srcuu mom srcu jošmom srcu još uvijeksrcu još uvijek jejoš uvijek je januarskauvijek je januarska zimahladna i okovana ledombaš kao moje srceali u mom srcu jošu mom srcu još uvijekmom srcu još uvijek jesrcu još uvijek je januarskajoš uvijek je januarska zima

Kada umrem, Dablin će biti ispisan u mom srcu. Nacije imaju svoj ego, baš kao i ličnosti. -Džejms Džojs
kada-umrem-dablin-e-biti-ispisan-u-mom-srcu-nacije-imaju-svoj-ego-ba-kao-i-linosti
Rekla sam: Avantura je, ali nije bila. Jedan dan, ali bilo je mnogo više. Necu ga zavoleti, ali jesam. Sve ce proci, ali još ne prolazi. Necu plakati, ali suza ...
rekla-sam-avantura-ali-nije-bila-jedan-dan-ali-bilo-mnogo-vie-necu-ga-zavoleti-ali-jesam-sve-proci-ali-jo-ne-prolazi-necu-plakati-ali-suza