I hajde povrijedi me još jednom! Zadaj mi poslednji udarac, ovaj put najjače što možeš. Udari nisko, podlo iz sve snage. Neka me zaboli najjače, neka mi bol obuzme cijelo tijelo, neka ispuni svaki djelić mog srca. Hajde, daj mi razlog da te mrzim kad mi već ne daješ razlog da te volim!


i-hajde-povrijedi-me-jo-jednom-zadaj-mi-poslednji-udarac-ovaj-put-najjae-to-moe-udari-nisko-podlo-iz-sve-snage-neka-me-zaboli-najjae-neka-mi-bol
milica jakovljević mir-jamhajdepovrijedimejojednomzadajmiposlednjiudaracovajputnajjačetomožeudariniskopodloizsvesnagenekazabolinajjačenekabolobuzmecijelotijeloispunisvakidjelićmogsrcahajdedajrazlogdatemrzimkadvećnedajevolimi hajdehajde povrijedipovrijedi meme jošjoš jednomzadaj mimi poslednjiposlednji udaracovaj putput najjačenajjače štošto možešudari niskopodlo iziz svesve snageneka meme zabolizaboli najjačeneka mimi bolbol obuzmeobuzme cijelocijelo tijeloneka ispuniispuni svakisvaki djelićdjelić mogmog srcadaj mimi razlograzlog dada tete mrzimmrzim kadkad mimi većveć nene daješdaješ razlograzlog dada tete volimi hajde povrijedihajde povrijedi mepovrijedi me jošme još jednomzadaj mi poslednjimi poslednji udaracovaj put najjačeput najjače štonajjače što možešpodlo iz sveiz sve snageneka me zabolime zaboli najjačeneka mi bolmi bol obuzmebol obuzme cijeloobuzme cijelo tijeloneka ispuni svakiispuni svaki djelićsvaki djelić mogdjelić mog srcadaj mi razlogmi razlog darazlog da teda te mrzimte mrzim kadmrzim kad mikad mi većmi već neveć ne daješne daješ razlogdaješ razlog darazlog da teda te volim

Ne, nisam iznenađen, samo sam razočaran. Ne mrzim te, samo sam izgubio razlog da te volim . -Đorđe Balašević
ne-nisam-iznena-samo-sam-razoaran-ne-mrzim-te-samo-sam-izgubio-razlog-da-te-volim
On je razlog mog osmeha. :)
on-razlog-mog-osmeha
Kada se žena ponovo udaje, razlog je što je mrzela prvog muža. Kada se muškarac ponovo ženi, razlog je što je obožavao prvu ženu. -Oskar Vajld
kada-se-ena-ponovo-udaje-razlog-to-mrzela-prvog-mua-kada-se-mukarac-ponovo-eni-razlog-to-oboavao-prvu-enu
Ne vidim razlog zašto ovaj rat mora da se nastavi. -Adolf Hitler
ne-vidim-razlog-zato-ovaj-rat-mora-da-se-nastavi