I mada imam neke svoje trikove kako da ne mislim o tome,postoje stranice u kalendaru kad mi nema gde.


i-mada-imam-neke-svoje-trikove-kako-da-ne-mislim-o-tomepostoje-stranice-u-kalendaru-kad-mi-nema-gde
Đorđe balaševićmadaimamnekesvojetrikovekakodanemislimtomepostojestranicekalendarukadminemagdei madamada imamimam nekeneke svojesvoje trikovetrikove kakokako dada nene mislimmislim ostranice uu kalendarukalendaru kadkad mimi nemanema gdei mada imammada imam nekeimam neke svojeneke svoje trikovesvoje trikove kakotrikove kako dakako da neda ne mislimne mislim ostranice u kalendaruu kalendaru kadkalendaru kad mikad mi nemami nema gdei mada imam nekemada imam neke svojeimam neke svoje trikoveneke svoje trikove kakosvoje trikove kako datrikove kako da nekako da ne mislimda ne mislim ostranice u kalendaru kadu kalendaru kad mikalendaru kad mi nemakad mi nema gdei mada imam neke svojemada imam neke svoje trikoveimam neke svoje trikove kakoneke svoje trikove kako dasvoje trikove kako da netrikove kako da ne mislimkako da ne mislim ostranice u kalendaru kad miu kalendaru kad mi nemakalendaru kad mi nema gde

Sve ima svoje, kad mrzne i vri kad menja boje, kad vene i zri sve ima svoje, početak i kraj tame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vri-kad-menja-boje-kad-vene-i-zri-sve-ima-svoje-poetak-i-kraj-tame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Sve ima svoje, kad mrzne i vrikad menja boje, kad vene i zrisve ima svoje, početak i krajtame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vrikad-menja-boje-kad-vene-i-zrisve-ima-svoje-poetak-i-krajtame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Sinoć sam htela da pristanem, al’ nisam imala gde da ga vežem. Šta ću kad imam veliki broood :D
sino-sam-htela-da-pristanem-al-nisam-imala-gde-da-ga-veem-u-kad-imam-veliki-broood-d
Ko na ruci nema ranu, može nositi otrov na dlanu. Otrov ne prodire gde nema rane; nema zla za onoga ko ga ne čini. -Buda
ko-na-ruci-nema-ranu-moe-nositi-otrov-na-dlanu-otrov-ne-prodire-gde-nema-rane-nema-zla-za-onoga-ko-ga-ne-ini