I najveći je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš.


i-najvei-ivot-kad-nisi-svestan-da-ivi-nego-misli-da-sanja
miroslav mika antićnajvećiživotkadnisisvestandaživinegomislisanjai najvećinajveći jeje životživot kadkad nisinisi svestansvestan dada živišnego mislišmisliš dada sanjaši najveći jenajveći je životje život kadživot kad nisikad nisi svestannisi svestan dasvestan da živišnego misliš damisliš da sanjaši najveći je životnajveći je život kadje život kad nisiživot kad nisi svestankad nisi svestan danisi svestan da živišnego misliš da sanjaši najveći je život kadnajveći je život kad nisije život kad nisi svestanživot kad nisi svestan dakad nisi svestan da živiš

I najveći je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš…
i-najvei-ivot-kad-nisi-svestan-da-ivi-nego-misli-da-sanja
Najlepsa poezija je trenutak kad nisi svestan pesme. I najlepsi je život kad nisi svestan da živiš, nego misliš da sanjaš. -Miroslav Mika Antić
najlepsa-poezija-trenutak-kad-nisi-svestan-pesme-i-najlepsi-ivot-kad-nisi-svestan-da-ivi-nego-misli-da-sanja
Koliko ja razumem, najveća poezija je trenutak kad nisi svesan pesme. I najveći je život kad nisi svesan da živiš, nego misliš da sanjaš. -Miroslav Mika Antić
koliko-ja-razumem-najvea-poezija-trenutak-kad-nisi-svesan-pesme-i-najvei-ivot-kad-nisi-svesan-da-ivi-nego-misli-da-sanja
Drugi ljudi žive bez tebe i bez tebe provedu život. Zar misliš da si nekome potreban? Nisi ti ni hljeb ni štap i nikom nisi potreban. -Maksim Gorki
drugi-ljudi-ive-bez-tebe-i-bez-tebe-provedu-ivot-zar-misli-da-nekome-potreban-nisi-ti-hljeb-tap-i-nikom-nisi-potreban
Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te neko krivo pogleda, ne voliš da ti iko ružnu reč kaže. Kako onda misliš da živiš? -Meša Selimović
ne-voli-da-bude-na-smetnji-ne-voli-da-te-neko-krivo-pogleda-ne-voli-da-ti-iko-runu-re-kae-kako-onda-misli-da-ivi