i need your love


i-need-your-love
needyourlovei needyour loveloveneed your loveyour lovei need your loveneed your lovei need your love

TRI METRA IZNAD NEBA … Love, love, love …
tri-metra-iznad-neba-love-love-love
One live one love only you my love
one-live-one-love-only-you-my-love
Ah i love you like long some a
ah-i-love-you-like-long-some-a