I onda će znati da je jedina koju sam ikad voleo. Da sam sve druge voleo tamnom stranom srca. Štedeći se. Učeći se kako ću najbolje voleti nju, kada je konačno nađem.


i-onda-e-znati-da-jedina-koju-sam-ikad-voleo-da-sam-sve-druge-voleo-tamnom-stranom-srca-tedei-se-uei-se-kako-u-najbolje-voleti-nju-kada-konano-naem
Đorđe balaševićondaćeznatidajedinakojusamikadvoleodasvedrugevoleotamnomstranomsrcaŠtedećiseučećisekakoćunajboljevoletinjukadakonačnonađemi ondaonda ćeće znatiznati dada jeje jedinajedina kojukoju samsam ikadikad voleoda samsam svesve drugedruge voleovoleo tamnomtamnom stranomstranom srcaŠtedeći seučeći sese kakokako ćuću najboljenajbolje voletivoleti njukada jeje konačnokonačno nađemi onda ćeonda će znatiće znati daznati da jeda je jedinaje jedina kojujedina koju samkoju sam ikadsam ikad voleoda sam svesam sve drugesve druge voleodruge voleo tamnomvoleo tamnom stranomtamnom stranom srcaučeći se kakose kako ćukako ću najboljeću najbolje voletinajbolje voleti njukada je konačnoje konačno nađem

Znaš prijatelju, ja sam nju voleo. Ono mislim, baš voleo. Istinski, ludo i bez razmišljanja. Bila mi je jedina. Moja tajna, ona najveća. Sa mnogima sam bio, al' sam nju nosio u srcu. Najviše mi je trebala, a eto. Baš njoj sam najviše boli nanosio. Nisam mogao da prihvatim činjenicu da volim, pa sam je terao od sebe. Stalno joj se vraćao, a ustvari bežao od nje. U jednom trenutku pokazao bih joj da mi je stalo, a u sledećem dokazao da sam đubre.Od mojih prvih đačkih ljubavi, ostao sam stidljivo, beznadežno i nesrećno zaljubljen u žene: svaka žena koju sam voleo izgledala mi je suviše dobra za mene, gotovo nedostižna.Nikad je nisam prevario, nasmejao sam je za tri života, poklonio sam joj lančić sa malom zlatnom gitarom. Ali, nisam je voleo, neka mi Bog oprosti. A ipak, govorila je da sam njeno sve.Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio.Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.A zаšto bi čovek morаo voleti retko dа bi mnogo voleo?