I Pandorina kutija je ništa za sve ono zlo koje se krije u ljudima.


i-pandorina-kutija-za-sve-ono-zlo-koje-se-krije-u-ljudima
Žarko lauševićpandorinakutijanitazasveonozlokojesekrijeljudimai pandorinapandorina kutijakutija jeje ništaništa zaza svesve onoono zlozlo kojekoje sese krijekrije uu ljudimai pandorina kutijapandorina kutija jekutija je ništaje ništa zaništa za sveza sve onosve ono zloono zlo kojezlo koje sekoje se krijese krije ukrije u ljudimai pandorina kutija jepandorina kutija je ništakutija je ništa zaje ništa za sveništa za sve onoza sve ono zlosve ono zlo kojeono zlo koje sezlo koje se krijekoje se krije use krije u ljudimai pandorina kutija je ništapandorina kutija je ništa zakutija je ništa za sveje ništa za sve ononišta za sve ono zloza sve ono zlo kojesve ono zlo koje seono zlo koje se krijezlo koje se krije ukoje se krije u ljudima

Postoji neko zlo među ljudima koje ih sprečava da se udružuju i nagoni ih da između sebe otvaraju ponor. Jedino ljubav može da ih natera da taj jaz premoste. -Herman Hese
postoji-neko-zlo-meu-ljudima-koje-ih-spreava-da-se-udruuju-i-nagoni-ih-da-izmeu-sebe-otvaraju-ponor-jedino-ljubav-moe-da-ih-natera-da-taj-jaz-premoste
Postoji neko zlo među ljudima koje ih sprečava da se udružuju i nagoni ih da između sebe otvaraju ponor. Jedino ljubav može da ih natjera da taj jaz premoste. -Herman Hese
postoji-neko-zlo-meu-ljudima-koje-ih-spreava-da-se-udruuju-i-nagoni-ih-da-izmeu-sebe-otvaraju-ponor-jedino-ljubav-moe-da-ih-natjera-da-taj-jaz
Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju. -Nikolaj Velimirović
lako-ljudima-boriti-se-zverovima-ljudi-imaju-oru-koje-zveri-nemaju-ali-teko-ljudima-boriti-se-duhovima-zlobe-jer-ovi-se-slue-orujem-koje-ljudi