… I prodje, ostade u zaboravu 365 dana, 365 suza koje su natapale jastuk citave godine, 365 laznih osmeha koje sam poklanjala drugima, kako im ne ...


i-prodje-ostade-u-zaboravu-365-dana-365-suza-koje-su-natapale-jastuk-citave-godine-365-laznih-osmeha-koje-sam-poklanjala-drugima-kako-im-ne
prodjeostadezaboravu365danasuzakojesunatapalejastukcitavegodinelaznihosmehasampoklanjaladrugimakakoimnei prodjeostade uu zaboravuzaboravu 365365 dana365 suzasuza kojekoje susu natapalenatapale jastukjastuk citavecitave godine365 laznihlaznih osmehaosmeha kojekoje samsam poklanjalapoklanjala drugimakako imim nene… i prodjeostade u zaboravuu zaboravu 365zaboravu 365 dana365 suza kojesuza koje sukoje su natapalesu natapale jastuknatapale jastuk citavejastuk citave godine365 laznih osmehalaznih osmeha kojeosmeha koje samkoje sam poklanjalasam poklanjala drugimakako im neim neostade u zaboravu 365u zaboravu 365 dana365 suza koje susuza koje su natapalekoje su natapale jastuksu natapale jastuk citavenatapale jastuk citave godine365 laznih osmeha kojelaznih osmeha koje samosmeha koje sam poklanjalakoje sam poklanjala drugimakako im neostade u zaboravu 365 dana365 suza koje su natapalesuza koje su natapale jastukkoje su natapale jastuk citavesu natapale jastuk citave godine365 laznih osmeha koje samlaznih osmeha koje sam poklanjalaosmeha koje sam poklanjala drugima

Previše ljudi troši novac koji nisu zaradili da bi kupili stvari koje im ne trebaju kako bi zadivili ljude koje ne vole.
previe-ljudi-troi-novac-koji-nisu-zaradili-da-bi-kupili-stvari-koje-im-ne-trebaju-kako-bi-zadivili-ljude-koje-ne-vole
Kako je divna snaga suza i kako jasne postaju naše vizije kada potok suza razbistri naša osećanja. -Mihajlo Pupin
kako-divna-snaga-suza-i-kako-jasne-postaju-nae-vizije-kada-potok-suza-razbistri-naa-oseanja