I sve pomalo liči na onu nekadašnju noć, izdvojenu od drugih, obilježenu tajnom. Sve je opet bilo, a opet liči na san, ni na čemu ne mogu da se zaustavim jer ništa ne znam, a držim se sjećanja,uporno. Nijednog putokaza nemam za traženje i zadovoljavam se onim što je bilo,od toga je u meni ostao pun osjećaj, neistrošen i nezadovoljen, i ostao je nekakav sanjarski miris, druga dimenzija, mogućnost izvan onoga što se obično dešava.


i-sve-pomalo-lii-na-onu-nekadanju-no-izdvojenu-od-drugih-obiljeenu-tajnom-sve-opet-bilo-a-opet-lii-na-san-na-emu-ne-mogu-da-se-zaustavim-jer-ne
meša selimovićsvepomaloličinaonunekadanjunoćizdvojenuoddrugihobilježenutajnomsveopetbilosančemunemogudasezaustavimjernitaznamdržimsjećanjaupornonijednogputokazanemamzatraženjezadovoljavamonimtobiloodtogameniostaopunosjećajneistroennezadovoljennekakavsanjarskimirisdrugadimenzijamogućnostizvanonogaobičnodeavai svesve pomalopomalo ličiliči nana onuonu nekadašnjunekadašnju noćizdvojenu odod drugihobilježenu tajnomsve jeje opetopet biloopet ličiliči nana sanni nana čemučemu nene mogumogu dada sese zaustavimzaustavim jerjer ništaništa nene znamdržim senijednog putokazaputokaza nemamnemam zaza traženjetraženje ii zadovoljavamzadovoljavam sese onimonim štošto jetoga jeu menimeni ostaoostao punpun osjećajneistrošen ii nezadovoljeni ostaoostao jeje nekakavnekakav sanjarskisanjarski mirisdruga dimenzijamogućnost izvanizvan onogaonoga štošto sese običnoobično dešavai sve pomalosve pomalo ličipomalo liči naliči na onuna onu nekadašnjuonu nekadašnju noćizdvojenu od drugihsve je opetje opet biloa opet ličiopet liči naliči na sanni na čemuna čemu nečemu ne mogune mogu damogu da seda se zaustavimse zaustavim jerzaustavim jer ništajer ništa neništa ne znama držim senijednog putokaza nemamputokaza nemam zanemam za traženjeza traženje itraženje i zadovoljavami zadovoljavam sezadovoljavam se onimse onim štoonim što jetoga je uje u meniu meni ostaomeni ostao punostao pun osjećajneistrošen i nezadovoljeni ostao jeostao je nekakavje nekakav sanjarskinekakav sanjarski mirismogućnost izvan onogaizvan onoga štoonoga što sešto se običnose obično dešava

Lepota liči na letnje plodove koji se lako kvare i ne mogu da traju. Zbog nje mladost postaje raspojasana, a starost pomalo stidna. -Fransis Bejkon
lepota-lii-na-letnje-plodove-koji-se-lako-kvare-i-ne-mogu-da-traju-zbog-nje-mladost-postaje-raspojasana-a-starost-pomalo-stidna
Sve se u meni otima prema onome što je bilo ili što će biti, ali ne uspjevam da pređem granicu ove noći. -Meša Selimović
sve-se-u-meni-otima-prema-onome-to-bilo-ili-to-e-biti-ali-ne-uspjevam-da-preem-granicu-ove-noi