I tako idem ja,sve normalno,vidim NJEGA i…i ne znam sta je bilo posle. :D


i-tako-idem-jasve-normalnovidim-njega-ii-ne-znam-sta-bilo-posle-d
takoidemjasvenormalnovidimnjegai…ineznamstabiloposlei takotako idemnjega i…ii…i nene znamznam stasta jeje bilobilo poslei tako idemnjega i…i nei…i ne znamne znam staznam sta jesta je biloje bilo poslenjega i…i ne znami…i ne znam stane znam sta jeznam sta je bilosta je bilo poslenjega i…i ne znam stai…i ne znam sta jene znam sta je biloznam sta je bilo posle

Kad se vidim u ogledalo, razumem zašto me sve devojke mrze…i ja bih mrzila devojku koja tako dobro izgleda… ;)Istina je da je život nepodnošljiv, samo što je većina ljudi naučeno da se pretvara da nije tako. S vremena na vreme neko se ubije ili ga odvedu u ludnicu,ali najveći deo mase tera dalje i dalje pretvarajući se da je sve normalno i prijatno.Ni zdravlje nije sve; svako je zdrav ko se tako oseća; bilo je bolesnika punih volje za životom koji su je negovali do samog kraja i bilo je zdravih koji su venuli mučeni strahom od patnje.O moralu znam samo toliko da je moralno ono posle čega se dobro osećate, a nemoralno ono posle čega se osećate loše.Ja ne znam, nikada nisam znala i vjerujem, nikada neću znati šta ga to čini tako posebnim. Ali oduvijek je bilo i biće: na jednu stranu on, na drugu svi ...Rekoh joj, normalno, kako bih s tobom da sam trezan. Trezan sam tako bezvezan.