I taman kad sam trebao da primim platu zazvonio mi je budilnik…


i-taman-kad-sam-trebao-da-primim-platu-zazvonio-mi-budilnik
tamankadsamtrebaodaprimimplatuzazvoniomibudilnik…i tamantaman kadkad samsam trebaotrebao dada primimprimim platuplatu zazvoniozazvonio mimi jeje budilnik…i taman kadtaman kad samkad sam trebaosam trebao datrebao da primimda primim platuprimim platu zazvonioplatu zazvonio mizazvonio mi jemi je budilnik…i taman kad samtaman kad sam trebaokad sam trebao dasam trebao da primimtrebao da primim platuda primim platu zazvonioprimim platu zazvonio miplatu zazvonio mi jezazvonio mi je budilnik…i taman kad sam trebaotaman kad sam trebao dakad sam trebao da primimsam trebao da primim platutrebao da primim platu zazvonioda primim platu zazvonio miprimim platu zazvonio mi jeplatu zazvonio mi je budilnik…

Bilo je noći kad mi je trebao baš neko ko ne pita ništa, a ume sve…
bilo-noi-kad-mi-trebao-ba-neko-ko-ne-pita-a-ume-sve
Ja verujem u religiju koja veruje u slobodu. Kad god sam trebao prihvatiti religiju koja mi nije dozvoljavala borbu za moj narod oterao sam tu religiju bestraga. -Malkolm Iks
ja-verujem-u-religiju-koja-veruje-u-slobodu-kad-god-sam-trebao-prihvatiti-religiju-koja-mi-nije-dozvoljavala-borbu-za-moj-narod-oterao-sam-religiju
Uvredio sam Boga i ljudski rod jer moj rad nije dosegao kvalitetu koju je trebao doseći. -Leonardo da Vinči
uvredio-sam-boga-i-ljudski-rod-jer-moj-rad-nije-dosegao-kvalitetu-koju-trebao-dosei
Poslodavac ne daje platu, on je samo isplaćuje…Platu daje kupac! -Henri Ford
poslodavac-ne-daje-platu-on-samo-isplaujeplatu-daje-kupac