I taman kad sam trebao da primim platu zazvonio mi je budilnik…


i-taman-kad-sam-trebao-da-primim-platu-zazvonio-mi-budilnik
tamankadsamtrebaodaprimimplatuzazvoniomibudilnik…i tamantaman kadkad samsam trebaotrebao dada primimprimim platuplatu zazvoniozazvonio mimi jeje budilnik…i taman kadtaman kad samkad sam trebaosam trebao datrebao da primimda primim platuprimim platu zazvonioplatu zazvonio mizazvonio mi jemi je budilnik…i taman kad samtaman kad sam trebaokad sam trebao dasam trebao da primimtrebao da primim platuda primim platu zazvonioprimim platu zazvonio miplatu zazvonio mi jezazvonio mi je budilnik…i taman kad sam trebaotaman kad sam trebao dakad sam trebao da primimsam trebao da primim platutrebao da primim platu zazvonioda primim platu zazvonio miprimim platu zazvonio mi jeplatu zazvonio mi je budilnik…

Ne mogu birati ljude kakve želim, niti u njima samo ono što je dobro. Moram da primim ili odbijem ljude koje mi život šalje, i ono što je u njima, nerazdvojeno. I možda bih grdno pogriješio kad bih prihvatio samo svece, kad bi ih i bilo, jer su sigurno nepodnošljivo dosadni.Bilo je noći kad mi je trebao baš neko ko ne pita ništa, a ume sve…Ja verujem u religiju koja veruje u slobodu. Kad god sam trebao prihvatiti religiju koja mi nije dozvoljavala borbu za moj narod oterao sam tu religiju bestraga.Uvredio sam Boga i ljudski rod jer moj rad nije dosegao kvalitetu koju je trebao doseći.Volela bih da si uvek uz mene. Da si na mojoj strani. I kad sam razdražena. I kad nisam u pravu. I kad nismo sami. I kad sam nepravedna. Pređi preko moje zlobe, umiri me tihim dodirom, ne mučim te bez razloga. Ako ne znaš, sve je uzalud.Poslodavac ne daje platu, on je samo isplaćuje…Platu daje kupac!