I uvek ostaje ona osoba koje ćeš ostati željan celog života i onaj strah dok brojiš pobede i poraze. Nekim pričama o ljubavi, uvek fale poslednje stranice.


i-uvek-ostaje-ona-osoba-koje-e-ostati-eljan-celog-ivota-i-onaj-strah-dok-broji-pobede-i-poraze-nekim-priama-o-ljubavi-uvek-fale-poslednje-stranice
Đorđe balaševićuvekostajeonaosobakojećeostatiželjancelogživotaonajstrahdokbrojipobedeporazenekimpričamaljubavifaleposlednjestranicei uvekuvek ostajeostaje onaona osobaosoba kojekoje ćešćeš ostatiostati željanželjan celogcelog životaživota ii onajonaj strahstrah dokdok brojišbrojiš pobedepobede ii porazenekim pričamapričama oo ljubaviuvek falefale poslednjeposlednje stranicei uvek ostajeuvek ostaje onaostaje ona osobaona osoba kojeosoba koje ćeškoje ćeš ostatićeš ostati željanostati željan celogželjan celog životacelog života iživota i onaji onaj strahonaj strah dokstrah dok brojišdok brojiš pobedebrojiš pobede ipobede i porazenekim pričama opričama o ljubaviuvek fale poslednjefale poslednje stranice

Kada viđamo uvek ista lica, na kraju ona postaju deo našeg života. A kada postanu deo našeg života, onda žele i da nam ga izmene. I ako ne bude po njihovom ...
kada-viamo-uvek-ista-lica-na-kraju-ona-postaju-deo-naeg-ivota-a-kada-postanu-deo-naeg-ivota-onda-ele-i-da-nam-ga-izmene-i-ako-ne-bude-po-njihovom