I vrline jednog čovjeka mi primamo i cijenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvaćanjima i sklonostima.


i-vrline-jednog-ovjeka-mi-primamo-i-cijenimo-potpuno-samo-ako-nam-se-ukazuju-u-obliku-koji-odgovara-naim-shvaanjima-i-sklonostima
ivo andricvrlinejednogčovjekamiprimamocijenimopotpunosamoakonamseukazujuoblikukojiodgovaranaimshvaćanjimasklonostimai vrlinevrline jednogjednog čovjekačovjeka mimi primamoprimamo ii cijenimocijenimo potpunopotpuno samosamo akoako namnam sese ukazujuukazuju uu oblikuobliku kojikoji odgovaraodgovara našimnašim shvaćanjimashvaćanjima ii sklonostimai vrline jednogvrline jednog čovjekajednog čovjeka mičovjeka mi primamomi primamo iprimamo i cijenimoi cijenimo potpunocijenimo potpuno samopotpuno samo akosamo ako namako nam senam se ukazujuse ukazuju uukazuju u oblikuu obliku kojiobliku koji odgovarakoji odgovara našimodgovara našim shvaćanjimanašim shvaćanjima ishvaćanjima i sklonostimai vrline jednog čovjekavrline jednog čovjeka mijednog čovjeka mi primamočovjeka mi primamo imi primamo i cijenimoprimamo i cijenimo potpunoi cijenimo potpuno samocijenimo potpuno samo akopotpuno samo ako namsamo ako nam seako nam se ukazujunam se ukazuju use ukazuju u oblikuukazuju u obliku kojiu obliku koji odgovaraobliku koji odgovara našimkoji odgovara našim shvaćanjimaodgovara našim shvaćanjima inašim shvaćanjima i sklonostimai vrline jednog čovjeka mivrline jednog čovjeka mi primamojednog čovjeka mi primamo ičovjeka mi primamo i cijenimomi primamo i cijenimo potpunoprimamo i cijenimo potpuno samoi cijenimo potpuno samo akocijenimo potpuno samo ako nampotpuno samo ako nam sesamo ako nam se ukazujuako nam se ukazuju unam se ukazuju u oblikuse ukazuju u obliku kojiukazuju u obliku koji odgovarau obliku koji odgovara našimobliku koji odgovara našim shvaćanjimakoji odgovara našim shvaćanjima iodgovara našim shvaćanjima i sklonostima

Vrline jednog čoveka mi primamo i cenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvatanjima i sklonostima.Srećni smo samo onda kada od sutrašnjeg dana ništa ne tražimo, a od današnjega sa zahvalnošću primamo ono što nam nosi.Teško je voljeti one koje ne cijenimo, ali nije ništa lakše nego voljeti one koje cijenimo više od sebe.Pusti to, danas nas uvredi ovaj, sutra ko zna ko će. Mi stalno obraćamo pažnju na te uvrede, a treba sve to da savladamo mirom. Da ne primamo k srcu. I kad ne primamo k srcu, onda neprijatelj hoće da vređa, no ako se to odbije od nas, to ne remeti naš unutrašnji mir, i posle vide ljudi: vređaju, vređaju, pa na kraju dignu ruke.Novac je barometar vrline jednog društva.Nekoga potpuno imati najbolje je; ako to nije moguće, tada je najbolje da ga potpuno izgubimo.