Iako svo naše znanje počinje sa iskustvom, ne znači automatski da ono jedino nastaje iz iskustva.


iako-svo-nae-znanje-poinje-iskustvom-ne-znai-automatski-da-ono-jedino-nastaje-iz-iskustva
imanuel kantiakosvonaeznanjepočinjeiskustvomneznačiautomatskidaonojedinonastajeiziskustvaiako svosvo našenaše znanjeznanje počinjepočinje sasa iskustvomne značiznači automatskiautomatski dada onoono jedinojedino nastajenastaje iziz iskustvaiako svo našesvo naše znanjenaše znanje počinjeznanje počinje sapočinje sa iskustvomne znači automatskiznači automatski daautomatski da onoda ono jedinoono jedino nastajejedino nastaje iznastaje iz iskustvaiako svo naše znanjesvo naše znanje počinjenaše znanje počinje saznanje počinje sa iskustvomne znači automatski daznači automatski da onoautomatski da ono jedinoda ono jedino nastajeono jedino nastaje izjedino nastaje iz iskustvaiako svo naše znanje počinjesvo naše znanje počinje sanaše znanje počinje sa iskustvomne znači automatski da onoznači automatski da ono jedinoautomatski da ono jedino nastajeda ono jedino nastaje izono jedino nastaje iz iskustva

Bez svake sumnje sve naše znanje počinje sa iskustvom. -Imanuel Kant
bez-svake-sumnje-sve-nae-znanje-poinje-iskustvom
Svo naše znanje počinje sa osjetilima, onda produži do razumijevanja i završi sa razumom. Ne postoji ništa više od razuma. -Imanuel Kant
svo-nae-znanje-poinje-osjetilima-onda-produi-do-razumijevanja-i-zavri-razumom-ne-postoji-vie-od-razuma
Svo naše znanje počinje sa čulima, onda produži do razumevanja i završi sa razumom. Ne postoji ništa više od razuma. -Imanuel Kant
svo-nae-znanje-poinje-ulima-onda-produi-do-razumevanja-i-zavri-razumom-ne-postoji-vie-od-razuma
Što se više povećava naše znanje, sve se više odmotava i ukazuje naše neznanje. -Džon F. Kenedi
to-se-vie-poveava-nae-znanje-sve-se-vie-odmotava-i-ukazuje-nae-neznanje
Jedino dobro jeste znanje, a jedino zlo je neznanje. -Herodot
jedino-dobro-jeste-znanje-a-jedino-zlo-neznanje