Išao sam u Zimbabve. Sada znam kako se belci osećaju u Americi – opusteno! To znam, jer kada sam čuo policijsku sirenu tamo, znao sam da nije zbog mene.


iao-sam-u-zimbabve-sada-znam-kako-se-belci-oseaju-u-americi-opusteno-to-znam-jer-kada-sam-uo-policijsku-sirenu-tamo-znao-sam-da-nije-zbog-mene
ričard prajoriaosamzimbabvesadaznamkakosebelciosećajuamericiopustenotoznamjerkadačuopolicijskusirenutamoznaodanijezbogmeneišao samsam uu zimbabvesada znamznam kakokako sese belcibelci osećajuosećaju uu americiamerici –– opustenojer kadakada samsam čuočuo policijskupolicijsku sirenusirenu tamoznao samsam dada nijenije zbogzbog meneišao sam usam u zimbabvesada znam kakoznam kako sekako se belcise belci osećajubelci osećaju uosećaju u americiu americi –americi – opustenojer kada samkada sam čuosam čuo policijskučuo policijsku sirenupolicijsku sirenu tamoznao sam dasam da nijeda nije zbognije zbog mene

Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam. -Oskar Vajld
dok-sam-bio-mali-vjerovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-na-svijetu-sada-kada-sam-odrastao-sada-to-znam
Snooze… U stanju sam da ga stiskam sat vremena na svakih 5 minuta i pritom da spavam! Ni sam ne znam kako… xD
snooze-u-stanju-sam-da-ga-stiskam-sat-vremena-na-svakih-5-minuta-i-pritom-da-spavam-ni-sam-ne-znam-kako-xd