Idealan muž je onaj koji ne pije, ne karta se, ne okreće se za drugim ženama, ne prepire se i- nema ga.


idealan-mu-onaj-koji-ne-pije-ne-karta-se-ne-okree-se-za-drugim-enama-ne-prepire-se-i-nema-ga
marlen ditrihidealanmužonajkojinepijekartaseokrećesezadrugimženamaprepirenemagaidealan mužmuž jeje onajonaj kojikoji nene pijene kartakarta sene okrećeokreće sese zaza drugimdrugim ženamane prepireprepire sese inema gaidealan muž jemuž je onajje onaj kojionaj koji nekoji ne pijene karta sene okreće seokreće se zase za drugimza drugim ženamane prepire seprepire se iidealan muž je onajmuž je onaj kojije onaj koji neonaj koji ne pijene okreće se zaokreće se za drugimse za drugim ženamane prepire se iidealan muž je onaj kojimuž je onaj koji neje onaj koji ne pijene okreće se za drugimokreće se za drugim ženama

Biti Dijegova žena je najčudnija stvar na svetu.Puštam ga da se igra braka sa drugim ženama. Dijego nije ničiji muž i nikad neće biti,ali je sjajan drug. -Frida Kalo
biti-dijegova-ena-najudnija-stvar-na-svetuputam-ga-da-se-igra-braka-drugim-enama-dijego-nije-iji-mu-i-nikad-nee-bitiali-sjajan-drug
Idealan muž treba da je kao arheolog, da što je žena starija to da ga više zanima. -Agata Kristi
idealan-mu-treba-da-kao-arheolog-da-to-ena-starija-to-da-ga-vie-zanima
To je nevolja sa pijancem: suviše pije kad se uzbudi, suviše pije kad mu je dosadno, suviše pije ako ima sreće, suviše pije ako nema sreće i tako dalje. -Čarls Bukovski
to-nevolja-pijancem-suvie-pije-kad-se-uzbudi-suvie-pije-kad-mu-dosadno-suvie-pije-ako-ima-sree-suvie-pije-ako-nema-sree-i-tako-dalje