Idealna starost muškarca za brak je oko devedesete godine, dva minuta pre smrti.


idealna-starost-mukarca-za-brak-oko-devedesete-godine-dva-minuta-pre-smrti
frenk sinatraidealnastarostmukarcazabrakokodevedesetegodinedvaminutapresmrtiidealna staroststarost muškarcamuškarca zaza brakbrak jeje okooko devedesetedevedesete godinedva minutaminuta prepre smrtiidealna starost muškarcastarost muškarca zamuškarca za brakza brak jebrak je okoje oko devedeseteoko devedesete godinedva minuta preminuta pre smrtiidealna starost muškarca zastarost muškarca za brakmuškarca za brak jeza brak je okobrak je oko devedeseteje oko devedesete godinedva minuta pre smrtiidealna starost muškarca za brakstarost muškarca za brak jemuškarca za brak je okoza brak je oko devedesetebrak je oko devedesete godine

Dobar brak bio bi između slijepe žene i gluhog muškarca.Starost muškarca zahteva poštovanja, a starost žene takta.U prosiječnom danu dogodi se oko 7 minuta vijesti. Ipak mi trenutno imamo 3 punovremene, 24 sata dnevno, agencije za novostiKukavice umiru mnogo puta pre konačne smrti.Kukavica umire više puta pre svoje smrti; hrabri okuse smrt samo jednom.Kukavica umire više puta pre svoje smrti, hrabri okuse smrt samo jednom.