Igram za pobedu, nebitno da li je u pitanju trening ili utakmica. I neću dozvoliti da nešto stane na put meni i mom takmičarskom duhu.


igram-za-pobedu-nebitno-da-li-u-pitanju-trening-ili-utakmica-i-neu-dozvoliti-da-neto-stane-na-put-meni-i-mom-takmiarskom-duhu
majkl džordanigramzapobedunebitnodalipitanjutreningiliutakmicanećudozvolitinetostanenaputmenimomtakmičarskomduhuigram zaza pobedunebitno dada lili jeu pitanjupitanju treningtrening iliili utakmicai nećuneću dozvolitidozvoliti dada neštonešto stanestane nana putput menimeni ii mommom takmičarskomtakmičarskom duhuigram za pobedunebitno da lida li jeli je uje u pitanjuu pitanju treningpitanju trening ilitrening ili utakmicai neću dozvolitineću dozvoliti dadozvoliti da neštoda nešto stanenešto stane nastane na putna put meniput meni imeni i momi mom takmičarskommom takmičarskom duhunebitno da li jeda li je uli je u pitanjuje u pitanju treningu pitanju trening ilipitanju trening ili utakmicai neću dozvoliti daneću dozvoliti da neštodozvoliti da nešto staneda nešto stane nanešto stane na putstane na put menina put meni iput meni i mommeni i mom takmičarskomi mom takmičarskom duhunebitno da li je uda li je u pitanjuli je u pitanju treningje u pitanju trening iliu pitanju trening ili utakmicai neću dozvoliti da neštoneću dozvoliti da nešto stanedozvoliti da nešto stane nada nešto stane na putnešto stane na put menistane na put meni ina put meni i momput meni i mom takmičarskommeni i mom takmičarskom duhu

Imam mnogo vremena za bitne ljude u mom životu i prijateljstvo je meni jako bitna tema. Mislim da sam među piscima koje poznajem, po tom pitanju poseban. -Salman Rušdi
imam-mnogo-vremena-za-bitne-ljude-u-mom-ivotu-i-prijateljstvo-meni-jako-bitna-tema-mislim-da-sam-meu-piscima-koje-poznajem-po-tom-pitanju-poseban
Aleksandra je jedan bolesni retard,kada sam sa njom vreme stane,i sve ostalo postane nebitno…U stanju smo da se ceo dan smejemo bez prestanka,zezamo ...
aleksandra-jedan-bolesni-retardkada-sam-njom-vreme-stanei-sve-ostalo-postane-nebitnou-stanju-smo-da-se-ceo-dan-smejemo-bez-prestankazezamo
Nikada nemoj misliti da rat, nebitno koliko bio poteban ili opravdan, nije zločin. -Ernest Hemingvej
nikada-nemoj-misliti-da-rat-nebitno-koliko-bio-poteban-ili-opravdan-nije-zloin