Čim osetiš da se zlo javlja požuri da ga zaustaviš silnim naprezanjem volje. Siđi umom u srce i ne dopusti da zlo uđe u njega. Pazi da se ono ne razdraži i ne zanese.


im-oseti-da-se-zlo-javlja-pouri-da-ga-zaustavi-silnim-naprezanjem-volje-sii-umom-u-srce-i-ne-dopusti-da-zlo-ue-u-njega-pazi-da-se-ono-ne-razdrai-i-ne
otac tadejČimosetidasezlojavljapožurigazaustavisilnimnaprezanjemvoljesiđiumomsrcenedopustiuđenjegapazionorazdražizaneseČim osetišosetiš dada sese zlozlo javljajavlja požuripožuri dada gaga zaustavišzaustaviš silnimsilnim naprezanjemnaprezanjem voljesiđi umomumom uu srcesrce ii nene dopustidopusti dada zlozlo uđeuđe uu njegapazi dada sese onoono nene razdražirazdraži ii nene zaneseČim osetiš daosetiš da seda se zlose zlo javljazlo javlja požurijavlja požuri dapožuri da gada ga zaustavišga zaustaviš silnimzaustaviš silnim naprezanjemsilnim naprezanjem voljesiđi umom uumom u srceu srce isrce i nei ne dopustine dopusti dadopusti da zloda zlo uđezlo uđe uuđe u njegapazi da seda se onose ono neono ne razdražine razdraži irazdraži i nei ne zanese

Na koja četiri načina se čini zlo? Vođeni žudnjom činimo zlo. Vođeni ljutnjom činimo zlo. Vođeni neznanjem činimo zlo. Vođenji strahom činimo zlo. -Buda
na-koja-etiri-naina-se-ini-zlo-voeni-udnjom-inimo-zlo-voeni-ljutnjom-inimo-zlo-voeni-neznanjem-inimo-zlo-voenji-strahom-inimo-zlo
Ne smetaju nama drugi, smetamo samima sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas, ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas. -Otac Tadej
ne-smetaju-nama-drugi-smetamo-samima-sebi-mi-mislimo-da-zlo-napolju-da-krui-oko-nas-ali-ako-mi-ne-bismo-imali-zlo-u-sebi-ono-se-ne-bi-moglo-zakaiti
Preučestala je sklonost da se pripaja Bogu zlo koja čovek vrši od svoje slobodne volje. -Agata Kristi
preuestala-sklonost-da-se-pripaja-bogu-zlo-koja-ovek-vri-od-svoje-slobodne-volje
Kako su ljudi glupi! Čine zlo, da im se zlo vrati. -Meša Selimović
kako-su-ljudi-glupi-ine-zlo-da-im-se-zlo-vrati