Čim otkrijete da ste na strani većine, hitno morate učiniti nešto sa sobom.


im-otkrijete-da-ste-na-strani-veine-hitno-morate-uiniti-neto-sobom
mark tvenČimotkrijetedastenastranivećinehitnomorateučinitinetosobomČim otkrijeteotkrijete dada steste nana stranistrani većinehitno moratemorate učinitiučiniti neštonešto sasa sobomČim otkrijete daotkrijete da steda ste naste na stranina strani većinehitno morate učinitimorate učiniti neštoučiniti nešto sanešto sa sobomČim otkrijete da steotkrijete da ste nada ste na straniste na strani većinehitno morate učiniti neštomorate učiniti nešto saučiniti nešto sa sobomČim otkrijete da ste naotkrijete da ste na stranida ste na strani većinehitno morate učiniti nešto samorate učiniti nešto sa sobom

Znam da ste to čuli hiljadu puta, ali tačno je-trud se isplati. Ako želite postati dobri u nečemu, morate da vežbate, vežbate, vežbate. Ako ne volite nešto, nemojte to raditi. -Rej Bredberi
znam-da-ste-to-uli-hiljadu-puta-ali-no-trud-se-isplati-ako-elite-postati-dobri-u-neemu-morate-da-vebate-vebate-vebate-ako-ne-volite-neto-nemojte-to
Ako nešto ne želiš učiniti, zaustavi se na prvoj stepenici. -Ovidije
ako-neto-ne-eli-uiniti-zaustavi-se-na-prvoj-stepenici