Čim je čovek stariji i mudriji sve manje ima želju da se raspravlja o nebitnim stvarima. Jednostavno ima želju ustati, poželeti sve najbolje i otići.


im-ovek-stariji-i-mudriji-sve-manje-ima-elju-da-se-raspravlja-o-nebitnim-stvarima-jednostavno-ima-elju-ustati-poeleti-sve-najbolje-i-otii
al paćinoČimčovekstarijimudrijisvemanjeimaželjudaseraspravljanebitnimstvarimajednostavnoustatipoželetinajboljeotićiČim jeje čovekčovek starijistariji ii mudrijimudriji svesve manjemanje imaima željuželju dada sese raspravljaraspravlja oo nebitnimnebitnim stvarimajednostavno imaima željuželju ustatipoželeti svesve najboljenajbolje ii otićiČim je čovekje čovek starijičovek stariji istariji i mudrijii mudriji svemudriji sve manjesve manje imamanje ima željuima želju daželju da seda se raspravljase raspravlja oraspravlja o nebitnimo nebitnim stvarimajednostavno ima željuima želju ustatipoželeti sve najboljesve najbolje inajbolje i otićiČim je čovek starijije čovek stariji ičovek stariji i mudrijistariji i mudriji svei mudriji sve manjemudriji sve manje imasve manje ima željumanje ima želju daima želju da seželju da se raspravljada se raspravlja ose raspravlja o nebitnimraspravlja o nebitnim stvarimajednostavno ima želju ustatipoželeti sve najbolje isve najbolje i otićiČim je čovek stariji ije čovek stariji i mudrijičovek stariji i mudriji svestariji i mudriji sve manjei mudriji sve manje imamudriji sve manje ima željusve manje ima želju damanje ima želju da seima želju da se raspravljaželju da se raspravlja oda se raspravlja o nebitnimse raspravlja o nebitnim stvarimapoželeti sve najbolje i otići

Iskustvo je oduvek pokazivalo da svaki čovek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naleti na ograničenja. -Monteskje
iskustvo-oduvek-pokazivalo-da-svaki-ovek-koji-ima-vlast-u-rukama-ima-i-predispozicije-da-zloupotrebi-on-e-ii-toliko-daleko-sve-dok-ne-naleti-na
Pre sam žudeo za mnogim, mnogim stvarima, a sada imam samo jednu želju, a to je da se rešim od svih svojih starih žudnji. -Džon Kliz
pre-sam-udeo-za-mnogim-mnogim-stvarima-a-sada-imam-samo-jednu-elju-a-to-da-se-reim-od-svih-svojih-starihudnji
Atlasu se dozvoljava mišljenje da ima slobodu da, ukoliko želi, može pustiti Zemlju i otići. Međutim, to mišljenje je sve što mu je zaista dozvoljeno. -Franc Kafka
atlasu-se-dozvoljava-miljenje-da-ima-slobodu-da-ukoliko-eli-moe-pustiti-zemlju-i-otii-meutim-to-miljenje-sve-to-mu-zaista-dozvoljeno
Noćas, htela ne htela, setićeš se mene kada ti čestitaju i kažu: Srećno, i neka se sve želje ostvare! Odavno već ti i ja imamo istu neostvarenu želju& ...
noas-htela-ne-htela-setie-se-mene-kada-ti-estitaju-i-kau-sreno-i-neka-se-sve-elje-ostvare-odavno-ve-ti-i-ja-imamo-istu-neostvarenu-elju
Bog nije stvorio ljude za pogibiju, nego za spasenje. Ima li baštovana koji, sejući povrće, želi da mu se povrće sasuši i propadne? Jednu želju Bog ima: da se svi ljudi pokaju i od zla povrate. -Nikolaj Velimirović
bog-nije-stvorio-ljude-za-pogibiju-nego-za-spasenje-ima-li-batovana-koji-sejui-povre-eli-da-mu-se-povre-sasui-i-propadne-jednu-elju-bog-ima-da-se-svi