Ima izvjesnih mislilaca čija filozofija nije ništa drugo, do neki duševni komoditet, neko rimovanje misli.


ima-izvjesnih-mislilaca-ija-filozofija-nije-drugo-do-neki-evni-komoditet-neko-rimovanje-misli
ivo andrićimaizvjesnihmislilacačijafilozofijanijenitadrugodonekiduevnikomoditetnekorimovanjemisliima izvjesnihizvjesnih mislilacamislilaca čijačija filozofijafilozofija nijenije ništaništa drugodo nekineki duševniduševni komoditetneko rimovanjerimovanje misliima izvjesnih mislilacaizvjesnih mislilaca čijamislilaca čija filozofijačija filozofija nijefilozofija nije ništanije ništa drugodo neki duševnineki duševni komoditetneko rimovanje misliima izvjesnih mislilaca čijaizvjesnih mislilaca čija filozofijamislilaca čija filozofija niječija filozofija nije ništafilozofija nije ništa drugodo neki duševni komoditetima izvjesnih mislilaca čija filozofijaizvjesnih mislilaca čija filozofija nijemislilaca čija filozofija nije ništačija filozofija nije ništa drugo

Ima neke nevinosti u divljenju: nju ima onaj kome još nije palo na pamet da bi se njemu mogao neko diviti. -Fridrih Niče
ima-neke-nevinosti-u-divljenju-nju-ima-onaj-kome-jo-nije-palo-na-pamet-da-bi-se-njemu-mogao-neko-diviti
Ako neko tačno misli, a ne zna da za to navede razloge, to nije ni znanje ni neznanje. -Platon
ako-neko-no-misli-a-ne-zna-da-za-to-navede-razloge-to-nije-znanje-neznanje