Ima jedna poslovica na tibetanskom jeziku koja kaže: „Tragedija se treba koristiti kao izvor snage.“ Bez obzira na vrstu teškoća, na težinu bolnog iskustva, ako izgubimo nadu, doživeli smo pravi brodolom.


ima-jedna-poslovica-na-tibetanskom-jeziku-koja-kae-tragedija-se-treba-koristiti-kao-izvor-snage-bez-obzira-na-vrstu-tekoa-na-teinu-bolnog-iskustva-ako
dalaj lamaimajednaposlovicanatibetanskomjezikukojakaže„tragedijasetrebakoristitikaoizvorsnage“bezobziravrstutekoćatežinubolnogiskustvaakoizgubimonadudoživelismopravibrodolomima jednajedna poslovicaposlovica nana tibetanskomtibetanskom jezikujeziku kojakoja kaže„tragedija sese trebatreba koristitikoristiti kaokao izvorbez obziraobzira nana vrstuvrstu teškoćana težinutežinu bolnogbolnog iskustvaako izgubimoizgubimo nadudoživeli smosmo pravipravi brodolomima jedna poslovicajedna poslovica naposlovica na tibetanskomna tibetanskom jezikutibetanskom jeziku kojajeziku koja kaže„tragedija se trebase treba koristititreba koristiti kaokoristiti kao izvorbez obzira naobzira na vrstuna vrstu teškoćana težinu bolnogtežinu bolnog iskustvaako izgubimo nadudoživeli smo pravismo pravi brodolom

U ljubavi iskustvo ništa ne znači. U stvari, kad skupimo toliko iskustva da bismo mogli da budemo savršeni ljubavnici, tada smo već previše stari da bismo se mogli njime koristiti. -Alfred Hičkok
u-ljubavi-iskustvo-ne-znai-u-stvari-kad-skupimo-toliko-iskustva-da-bismo-mogli-da-budemo-savreni-ljubavnici-tada-smo-ve-previe-stari-da-bismo-se
Znam, ne smijemo biti slabi i tužni ako smo pravi vjernici, ali to znam uzalud. Slab sam i tužan, i ne mislim da li sam pravi vjernik ili čovjek izgubljen u gluhoj samoći svijeta. -Meša Selimović
znam-ne-smijemo-biti-slabi-i-ako-smo-pravi-vjernici-ali-to-znam-uzalud-slab-sam-i-an-i-ne-mislim-da-li-sam-pravi-vjernik-ili-ovjek-izgubljen-u-gluhoj