Ima jedna poslovica na tibetanskom jeziku koja kaže: „Tragedija se treba koristiti kao izvor snage.“ Bez obzira na vrstu teškoća, na težinu bolnog iskustva, ako izgubimo nadu, doživeli smo pravi brodolom.


ima-jedna-poslovica-na-tibetanskom-jeziku-koja-kae-tragedija-se-treba-koristiti-kao-izvor-snage-bez-obzira-na-vrstu-tekoa-na-teinu-bolnog-iskustva-ako
dalaj lamaimajednaposlovicanatibetanskomjezikukojakaže„tragedijasetrebakoristitikaoizvorsnage“bezobziravrstutekoćatežinubolnogiskustvaakoizgubimonadudoživelismopravibrodolomima jednajedna poslovicaposlovica nana tibetanskomtibetanskom jezikujeziku kojakoja kaže„tragedija sese trebatreba koristitikoristiti kaokao izvorbez obziraobzira nana vrstuvrstu teškoćana težinutežinu bolnogbolnog iskustvaako izgubimoizgubimo nadudoživeli smosmo pravipravi brodolomima jedna poslovicajedna poslovica naposlovica na tibetanskomna tibetanskom jezikutibetanskom jeziku kojajeziku koja kaže„tragedija se trebase treba koristititreba koristiti kaokoristiti kao izvorbez obzira naobzira na vrstuna vrstu teškoćana težinu bolnogtežinu bolnog iskustvaako izgubimo nadudoživeli smo pravismo pravi brodolom

Ja sam ovde, ja ne idem nigde. Bez obzira na težinu povrede – osim ako je potpuno onesposobljavajuća – biću isti igrač koji sam i oduvek bio. Pronaćiću način da to uradim. Načiniću neke prepravke, neke promene, ali ja i dalje dolazim.Detinjstvo i ono što smo u njemu doživeli zbilja je izvor svih naših snaga i inspiracija. Lepotu kojoj smo se tada divili ne pomrači nijedna s kojom se posle sretamo. Meni nijedno more, nijedna ravnica ne mogu zameniti brda, niti mi ijedna reka i njen huk mogu pomračiti lepotu gorskih potoka i njihov žubor. Rečima koje smo u detinjstvu naučili najlakše se i najradije izražavamo.U ljubavi iskustvo ništa ne znači. U stvari, kad skupimo toliko iskustva da bismo mogli da budemo savršeni ljubavnici, tada smo već previše stari da bismo se mogli njime koristiti.Znam, ne smijemo biti slabi i tužni ako smo pravi vjernici, ali to znam uzalud. Slab sam i tužan, i ne mislim da li sam pravi vjernik ili čovjek izgubljen u gluhoj samoći svijeta.U svim jezicima na svetu postoji ista poslovica:  Daleko od očiju, daleko od srca.  Ali ja vam ovde tvrdim da ništa nije pogrešnije od toga; što smo udaljeniji, bliže su nam srcu ona osećanja koja pokušavamo da ugušimo i zaboravimo.U svim jezicima na svetu postoji ista poslovica: '' Daleko od očiju, daleko od srca. '' Ali ja vam ovde tvrdim da ništa nije pogrešnije od toga; što smo udaljeniji, bliže su nam srcu ona osećanja koja pokušavamo da ugušimo i zaboravimo.