Ima ljudi čiji je život trag u vodi. Nevidljivi su, nečujni, nestvarni, bez otisaka u peščanoj pustinji čovečnosti. Ne znamo odakle su među nas došli, a kad odu, zašto su i kuda otišli. Dok su bogovi zemljom greli, tako smo ih prepoznavali. Kad nas napustiše, od njihove moći ljudi naslediše jedino sposobnost da žive, ali ne da budu.


ima-ljudi-iji-ivot-trag-u-vodi-nevidljivi-su-neujni-nestvarni-bez-otisaka-u-peanoj-pustinji-ovenosti-ne-znamo-odakle-su-meu-nas-doli-a-kad-odu-zato
ivo andricimaljudičijiživottragvodinevidljivisunečujninestvarnibezotisakapečanojpustinjičovečnostineznamoodaklesumeđunasdolikadoduzatokudaotilidokbogovizemljomgrelitakosmoihprepoznavalikadnapustieodnjihovemoćinaslediejedinosposobnostdaživealinebuduima ljudiljudi čijičiji jeje životživot tragtrag uu vodinevidljivi subez otisakaotisaka uu peščanojpeščanoj pustinjipustinji čovečnostine znamoznamo odakleodakle susu međumeđu nasnas došlikad oduzašto susu ii kudakuda otišlidok susu bogovibogovi zemljomzemljom grelitako smosmo ihih prepoznavalikad nasnas napustišeod njihovenjihove moćimoći ljudiljudi nasledišenaslediše jedinojedino sposobnostsposobnost dada živeali nene dada buduima ljudi čijiljudi čiji ječiji je životje život tragživot trag utrag u vodibez otisaka uotisaka u peščanoju peščanoj pustinjipeščanoj pustinji čovečnostine znamo odakleznamo odakle suodakle su međusu među nasmeđu nas došlia kad oduzašto su isu i kudai kuda otišlidok su bogovisu bogovi zemljombogovi zemljom grelitako smo ihsmo ih prepoznavalikad nas napustišeod njihove moćinjihove moći ljudimoći ljudi nasledišeljudi naslediše jedinonaslediše jedino sposobnostjedino sposobnost dasposobnost da živeali ne dane da budu

Ima ljudi čiji je život tako dobro ispunjen da nas ni svojom smrću ne mogu obeshrabriti.Smrt je jekin, sigurno saznanje, jedino za što znamo da će nas stići. Izuzetka nema, ni iznenađenja, svi putevi vode do nje, sve što činimo to je priprema, za nju, priprema čim zakmečimo udarivši čelom o pod, uvijek je bliže, nikad dalje. Pa, ako je jekin, zašto se čudimo kad dođe. Ako je ovaj život kratak prolazak što traje samo čas ili dan, zašto se borimo kako bi ga produžili dan ili sat. Zemaljski je život varljiv, vječnost je bolja.Ima ljudi čiji razum svijetli i ljudi čiji razum blista. Prvi rasvjetljuju svoju okolinu, drugi je zamračuju.Postoje dve glavne motivacione sile: strah i ljubav. Kad se bojimo, udaljavamo se od života. Kad smo zaljubljeni, otvaramo se svemu onome što nam život donosi. Važno je da prvo naučimo voleti sebe. Ako ne znamo voleti sebe, ne mogu nas voleti ni drugi. Evolucija i sva nadanja u bolji svet polaze od toga da se ne smemo bojati udahnuti život punim plućima.Ima ljudi koji bi sa zadovoljstvom otišli u krevet sa ženom svoga prijatelja, ali bi sa gađenjem odbili da puše iz njegove lule.Ne… Nismo mi bili ljubavnici… Nikad. Samo smo se ponekad malo gledali, kad nas nisu gledali… I to je sve. Oboje smo nosili na lančiću po polovinu jedne davno polomljene tajne, ali nismo pokušavali da je sastavimo, ko zna zašto…