Ima ljudi čiji je život trag u vodi. Nevidljivi su, nečujni, nestvarni, bez otisaka u peščanoj pustinji čovečnosti. Ne znamo odakle su među nas došli, a kad odu, zašto su i kuda otišli. Dok su bogovi zemljom greli, tako smo ih prepoznavali. Kad nas napustiše, od njihove moći ljudi naslediše jedino sposobnost da žive, ali ne da budu.


ima-ljudi-iji-ivot-trag-u-vodi-nevidljivi-su-neujni-nestvarni-bez-otisaka-u-peanoj-pustinji-ovenosti-ne-znamo-odakle-su-meu-nas-doli-a-kad-odu-zato
ivo andricimaljudičijiživottragvodinevidljivisunečujninestvarnibezotisakapečanojpustinjičovečnostineznamoodaklesumeđunasdolikadoduzatokudaotilidokbogovizemljomgrelitakosmoihprepoznavalikadnapustieodnjihovemoćinaslediejedinosposobnostdaživealinebuduima ljudiljudi čijičiji jeje životživot tragtrag uu vodinevidljivi subez otisakaotisaka uu peščanojpeščanoj pustinjipustinji čovečnostine znamoznamo odakleodakle susu međumeđu nasnas došlikad oduzašto susu ii kudakuda otišlidok susu bogovibogovi zemljomzemljom grelitako smosmo ihih prepoznavalikad nasnas napustišeod njihovenjihove moćimoći ljudiljudi nasledišenaslediše jedinojedino sposobnostsposobnost dada živeali nene dada buduima ljudi čijiljudi čiji ječiji je životje život tragživot trag utrag u vodibez otisaka uotisaka u peščanoju peščanoj pustinjipeščanoj pustinji čovečnostine znamo odakleznamo odakle suodakle su međusu među nasmeđu nas došlia kad oduzašto su isu i kudai kuda otišlidok su bogovisu bogovi zemljombogovi zemljom grelitako smo ihsmo ih prepoznavalikad nas napustišeod njihove moćinjihove moći ljudimoći ljudi nasledišeljudi naslediše jedinonaslediše jedino sposobnostjedino sposobnost dasposobnost da živeali ne dane da budu

Ima ljudi čiji je život tako dobro ispunjen da nas ni svojom smrću ne mogu obeshrabriti. -Ivo Andric
ima-ljudi-iji-ivot-tako-dobro-ispunjen-da-nas-svojom-smru-ne-mogu-obeshrabriti
Ima ljudi čiji razum svijetli i ljudi čiji razum blista. Prvi rasvjetljuju svoju okolinu, drugi je zamračuju. -Marie von Ebner-Eschenbach
ima-ljudi-iji-razum-svijetli-i-ljudi-iji-razum-blista-prvi-rasvjetljuju-svoju-okolinu-drugi-zamrauju
Ima ljudi koji bi sa zadovoljstvom otišli u krevet sa ženom svoga prijatelja, ali bi sa gađenjem odbili da puše iz njegove lule.
ima-ljudi-koji-bi-zadovoljstvom-otili-u-krevet-enom-svoga-prijatelja-ali-bi-gaenjem-odbili-da-pue-iz-njegove-lule