Ima ljudi koji bi sa zadovoljstvom otišli u krevet sa ženom svoga prijatelja, ali bi sa gađenjem odbili da puše iz njegove lule.


ima-ljudi-koji-bi-zadovoljstvom-otili-u-krevet-enom-svoga-prijatelja-ali-bi-gaenjem-odbili-da-pue-iz-njegove-lule
imaljudikojibizadovoljstvomotilikrevetženomsvogaprijateljaaligađenjemodbilidapueiznjegoveluleima ljudiljudi kojikoji bibi sasa zadovoljstvomzadovoljstvom otišliotišli uu krevetkrevet sasa ženomženom svogasvoga prijateljaali bibi sasa gađenjemgađenjem odbiliodbili dada pušepuše iziz njegovenjegove luleima ljudi kojiljudi koji bikoji bi sabi sa zadovoljstvomsa zadovoljstvom otišlizadovoljstvom otišli uotišli u krevetu krevet sakrevet sa ženomsa ženom svogaženom svoga prijateljaali bi sabi sa gađenjemsa gađenjem odbiligađenjem odbili daodbili da pušeda puše izpuše iz njegoveiz njegove luleima ljudi koji biljudi koji bi sakoji bi sa zadovoljstvombi sa zadovoljstvom otišlisa zadovoljstvom otišli uzadovoljstvom otišli u krevetotišli u krevet sau krevet sa ženomkrevet sa ženom svogasa ženom svoga prijateljaali bi sa gađenjembi sa gađenjem odbilisa gađenjem odbili dagađenjem odbili da pušeodbili da puše izda puše iz njegovepuše iz njegove luleima ljudi koji bi saljudi koji bi sa zadovoljstvomkoji bi sa zadovoljstvom otišlibi sa zadovoljstvom otišli usa zadovoljstvom otišli u krevetzadovoljstvom otišli u krevet saotišli u krevet sa ženomu krevet sa ženom svogakrevet sa ženom svoga prijateljaali bi sa gađenjem odbilibi sa gađenjem odbili dasa gađenjem odbili da pušegađenjem odbili da puše izodbili da puše iz njegoveda puše iz njegove lule

Ima ljudi koji od svoga bogatstva nemaju ništa osim straha da će ga izgubiti. -Denis Diderot
ima-ljudi-koji-od-svoga-bogatstva-nemaju-osim-straha-da-e-ga-izgubiti
Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu. -Ernest Hemingvej
ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau
Ima ljudi koji kažu da želim da vladam celim svetom, ali moje misli i dela pokazuju suprotno. -Karl Marks
ima-ljudi-koji-kau-da-elim-da-vladam-celim-svetom-ali-moje-misli-i-dela-pokazuju-suprotno
Novi telefon Dan 1. Polako ga stavljas na krevet Dan 35. Sa vrata ga bacas na krevet Dan 93. E ljudi aj igramo tenis mojim telefonom
novi-telefon-dan-1-polako-ga-stavljas-na-krevet-dan-35-sa-vrata-ga-bacas-na-krevet-dan-93-e-ljudi-aj-igramo-tenis-mojim-telefonom
Mrzio sam svaku minutu svoga treninga, ali sam govorio: „Ne odustaj! Sada se pati, ali živi ostatak svoga života kao šampion.“ -Muhamed Ali
mrzio-sam-svaku-minutu-svoga-treninga-ali-sam-govorio-ne-odustaj-sada-se-pati-ali-ivi-ostatak-svoga-ivota-kao-ampion