Ima ljudi koji mogu nesreću da trpe celog života, i da se ne osećaju nesrećnim, kao što drugi podlegnu pod prvim nesrećama. Najviše stradaju sujetni i rđavi, a dobri i iskreni lako podnose bol.


ima-ljudi-koji-mogu-nesreu-da-trpe-celog-ivota-i-da-se-ne-oseaju-nesrenim-kao-to-drugi-podlegnu-pod-prvim-nesreama-najvie-stradaju-sujetni-i-ravi-a
jovan dučićimaljudikojimogunesrećudatrpecelogživotaseneosećajunesrećnimkaotodrugipodlegnupodprvimnesrećamanajviestradajusujetnirđavidobriiskrenilakopodnosebolima ljudiljudi kojikoji mogumogu nesrećunesreću dada trpetrpe celogcelog životai dada sese nene osećajuosećaju nesrećnimkao štošto drugidrugi podlegnupodlegnu podpod prvimprvim nesrećamanajviše stradajustradaju sujetnisujetni ii rđavidobri ii iskreniiskreni lakolako podnosepodnose bolima ljudi kojiljudi koji mogukoji mogu nesrećumogu nesreću danesreću da trpeda trpe celogtrpe celog životai da seda se nese ne osećajune osećaju nesrećnimkao što drugišto drugi podlegnudrugi podlegnu podpodlegnu pod prvimpod prvim nesrećamanajviše stradaju sujetnistradaju sujetni isujetni i rđavia dobri idobri i iskrenii iskreni lakoiskreni lako podnoselako podnose bol

Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu stvoriti i izmisliti. -Ivo Andrić
ima-u-nekim-ljudima-bezrazlonih-mrnji-i-zavisti-koje-su-vee-i-jae-od-svega-to-drugi-ljudi-mogu-stvoriti-i-izmisliti
Ima u jednim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu da stvore i da izmisle. -Ivo Andrić
ima-u-jednim-ljudima-bezrazlonih-mrnji-i-zavisti-koje-su-vee-i-jae-od-svega-to-drugi-ljudi-mogu-da-stvore-i-da-izmisle
U ljubavi ne stradaju samo ljudi koji su mekog srca, nego, naprotiv, najviše stradaju baš oni koji umjesto srca nose svoju grubu sebičnost, svirepu želju da osvoje i potrebu da despotski zavladaju. -Jovan Dučić
u-ljubavi-ne-stradaju-samo-ljudi-koji-su-mekog-srca-nego-naprotiv-najvie-stradaju-ba-oni-koji-umjesto-srca-nose-svoju-grubu-sebinost-svirepu-elju-da
Nisu svi ljudi tako rđavi i kao što to rđav čovjek misli. -Ivo Andric
nisu-svi-ljudi-tako-ravi-i-kao-to-to-rav-ovjek-misli