Ima ljudi koji se dosledno lišavaju svake jestive, pitke i dimne tvari koja je na iole lošem glasu. To je cena koju plaćaju da ostanu zdravi. A zdravlje je sve što za nju dobiju. Ja to stvarno ne razumem! To je kao da date sav imetak za kravu na umoru.


ima-ljudi-koji-se-dosledno-liavaju-svake-jestive-pitke-i-dimne-tvari-koja-na-iole-loem-glasu-to-cena-koju-plaaju-da-ostanu-zdravi-a-zdravlje-sve-to
mark tvenimaljudikojisedoslednoliavajusvakejestivepitkedimnetvarikojanaioleloemglasutocenakojuplaćajudaostanuzdravizdravljesvetozanjudobijujatostvarnonerazumemkaodatesavimetakkravuumoruima ljudiljudi kojikoji sese doslednodosledno lišavajulišavaju svakesvake jestivepitke ii dimnedimne tvaritvari kojakoja jeje nana ioleiole lošemlošem glasuje cenacena kojukoju plaćajuplaćaju dada ostanuostanu zdravizdravlje jeje svesve štošto zaza njunju dobijustvarno nene razumemje kaokao dada datedate savsav imetakimetak zaza kravukravu nana umoruima ljudi kojiljudi koji sekoji se doslednose dosledno lišavajudosledno lišavaju svakelišavaju svake jestivepitke i dimnei dimne tvaridimne tvari kojatvari koja jekoja je naje na iolena iole lošemiole lošem glasuje cena kojucena koju plaćajukoju plaćaju daplaćaju da ostanuda ostanu zdravia zdravlje jezdravlje je sveje sve štosve što zašto za njuza nju dobijuja to stvarnostvarno ne razumemje kao dakao da dateda date savdate sav imetaksav imetak zaimetak za kravuza kravu nakravu na umoru

Ima veoma malo ljudi koji će, kad se pogledaju u ogledalo, reći „Ovo osoba koju vidim je grozno čudovište“ umesto toga, oni smisle neku konstrukciju koja opravdava sve što rade. -Noam Čomski
ima-veoma-malo-ljudi-koji-e-kad-se-pogledaju-u-ogledalo-rei-ovo-osoba-koju-vidim-grozno-udovite-umesto-toga-oni-smisle-neku-konstrukciju-koja
Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu. -Ernest Hemingvej
ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau
Ima jedna zemlja, velika kao njena trepavica, ta neosvojiva Rusija, koju je ipak lakše osvojiti od njenog poljupca koji mi je poslala telefonom. -Matija Bećković
ima-jedna-zemlja-velika-kao-njena-trepavica-neosvojiva-rusija-koju-ipak-lake-osvojiti-od-njenog-poljupca-koji-mi-poslala-telefonom