Ima ljudi koji se nečeg plaše ili stide, nešto žele da sakriju. I upravo zbog toga oni svojim pogledom stalno nastoje da privuku i zadrže tuđi pogled, u želji da ga vežu za svoje oči i da mu tako ne dopuste da ide dalje i da razgleda i ispituje.


ima-ljudi-koji-se-neeg-plae-ili-stide-neto-ele-da-sakriju-i-upravo-zbog-toga-oni-svojim-pogledom-stalno-nastoje-da-privuku-i-zadre-i-pogled-u-elji-da
ivo andricimaljudikojisenečegplaeilistidenetoželedasakrijuupravozbogtogaonisvojimpogledomstalnonastojeprivukuzadržetuđipogledželjigavežuzasvojeočimutakonedopusteidedaljerazgledaispitujeima ljudiljudi kojikoji sese nečegnečeg plašeplaše iliili stidenešto želežele dada sakrijui upravoupravo zbogzbog togatoga onioni svojimsvojim pogledompogledom stalnostalno nastojenastoje dada privukuprivuku ii zadržezadrže tuđituđi pogledu željiželji dada gaga vežuvežu zaza svojesvoje očioči ii dada mumu takotako nene dopustedopuste dada ideide daljedalje ii dada razgledarazgleda ii ispitujeima ljudi kojiljudi koji sekoji se nečegse nečeg plašenečeg plaše iliplaše ili stidenešto žele dažele da sakrijui upravo zbogupravo zbog togazbog toga onitoga oni svojimoni svojim pogledomsvojim pogledom stalnopogledom stalno nastojestalno nastoje danastoje da privukuda privuku iprivuku i zadržei zadrže tuđizadrže tuđi pogledu želji daželji da gada ga vežuga vežu zavežu za svojeza svoje očisvoje oči ioči i dai da muda mu takomu tako netako ne dopustene dopuste dadopuste da ideda ide daljeide dalje idalje i dai da razgledada razgleda irazgleda i ispituje

Mnogi ljudi ne dopuštaju sebi ljubav upravo zbog toga što time stavljaju mnoge stvari na kocku, bilo da se tiču prošlosti ili budućnosti. U tom slučaju, postoji samo sadašnjost. -Paulo Koeljo
mnogi-ljudi-ne-doputaju-sebi-ljubav-upravo-zbog-toga-to-time-stavljaju-mnoge-stvari-na-kocku-bilo-da-se-tiu-prolosti-ili-budunosti-u-tom-sluaju
Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu. -Ernest Hemingvej
ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau
Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne želježnička stanica. -Paulo Koeljo
na-ivot-stalno-putovanje-od-roenja-do-smrti-okolina-se-menja-ljudi-se-menjaju-potrebe-se-menjaju-ali-voz-i-dalje-ide-ivot-voz-a-ne-eljeka-stanica
Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne železnička stanica. -Paulo Koeljo
na-ivot-stalno-putovanje-od-roenja-do-smrti-okolina-se-menja-ljudi-se-menjaju-potrebe-se-menjaju-ali-voz-i-dalje-ide-ivot-voz-a-ne-eleznika-stanica