ima ljudi koji ti za 5 min. pokvare ceo dan i onih sa kojima provedes minut i pozelis da traje vecnost.


ima-ljudi-koji-ti-za-5-min-pokvare-ceo-dan-i-onih-kojima-provedes-minut-i-pozelis-da-traje-vecnost
imaljudikojitiza5minpokvareceodanonihkojimaprovedesminutpozelisdatrajevecnostima ljudiljudi kojikoji titi zapokvare ceoceo dandan ii onihonih sasa kojimakojima provedesprovedes minutminut ii pozelispozelis dada trajetraje vecnostima ljudi kojiljudi koji tikoji ti zati za 5za 5 minpokvare ceo danceo dan idan i onihi onih saonih sa kojimasa kojima provedeskojima provedes minutprovedes minut iminut i pozelisi pozelis dapozelis da trajeda traje vecnostima ljudi koji tiljudi koji ti zakoji ti za 5ti za 5 minpokvare ceo dan iceo dan i onihdan i onih sai onih sa kojimaonih sa kojima provedessa kojima provedes minutkojima provedes minut iprovedes minut i pozelisminut i pozelis dai pozelis da trajepozelis da traje vecnostima ljudi koji ti zaljudi koji ti za 5koji ti za 5 minpokvare ceo dan i onihceo dan i onih sadan i onih sa kojimai onih sa kojima provedesonih sa kojima provedes minutsa kojima provedes minut ikojima provedes minut i pozelisprovedes minut i pozelis daminut i pozelis da trajei pozelis da traje vecnost

Postoje ljudi, koji ti za pet minuta pokvare ceo dan .I oni s’ kojima provedeš minut, a poželiš da traje večno. ♥Oluja nikad ne traje celo jutro, niti pljusak traje ceo dan.Naša zavist uvek traje duže od sreće onih kojima zavidimo.Većina ljudi doživljava neuspeh zbog toga što ne sačinjavaju nove planove kojima bi zamenili mesto onih koji nisu uspeli.Više ima onih koji su u posedu bogatstva, nego onih koji poseduju bogastvo.Ne budite od onih koji celu sedmicu čekaju petak, cele godine leto i ceo život sreću.