Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu.


ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau
ernest hemingvejimaljudikojičujuehopapomisledasusamiproizvelioriginalnizvukgovoregovoresvedoknajzadneuspijunetokažuima ljudiljudi kojikoji čujučuju ehopa pomislepomisle dada susu samisami proizvelioriginalni zvukima ljudiljudi kojikoji govoregovore ii govoregovore –– svesve dokdok najzadnajzad nene uspijuuspiju dada neštonešto kažuima ljudi kojiljudi koji čujukoji čuju ehopa pomisle dapomisle da suda su samisu sami proizvelisami proizveli originalniproizveli originalni zvukima ljudi kojiljudi koji govoregovore i govorei govore –govore – sve– sve doksve dok najzaddok najzad nenajzad ne uspijune uspiju dauspiju da neštoda nešto kažu

Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu. -Sasha Guitry
ima-ljudi-koji-govore-govore-govore-sve-dok-napokon-ne-uspiju-neto-i-da-kau
Mudri ljudi govore zato što imaju nešto da kažu. Budale zato što moraju nešto da kažu. -Platon
mudri-ljudi-govore-zato-to-imaju-neto-da-kau-budale-zato-to-moraju-neto-da-kau
Oni koji govore lepo ne govore uvek i najbolje. -Kineske poslovice
oni-koji-govore-lepo-ne-govore-uvek-i-najbolje
Dobro je znati šta ljudi misle i govore, ali ne treba svakoga goniti koji što protivno rekne. Osobito ljude koji, po nesreći, imaju pravo… -Vuk Stefanović Karadžić
dobro-znati-ljudi-misle-i-govore-ali-ne-treba-svakoga-goniti-koji-to-protivno-rekne-osobito-ljude-koji-po-nesrei-imaju-pravo