Ima mnogo samih žena na svetu sa jednim, dva ili tri deteta. I čovek se pita, kud su muževi otišli ili kud su ljubavnici otišlii ostavili iza sebe sve te ruke, oči, stopala i glasove.


ima-mnogo-samih-ena-na-svetu-jednim-dva-ili-tri-deteta-i-ovek-se-pita-kud-su-muevi-otili-ili-kud-su-ljubavnici-otilii-ostavili-iza-sebe-sve-te-ruke
Čarls bukovskiimamnogosamihženanasvetujednimdvailitridetetačoveksepitakudsumuževiotililjubavniciotiliiostaviliizasebesveterukeočistopalaglasoveima mnogomnogo samihsamih ženažena nana svetusvetu sasa jednimdva iliili tritri detetai čovekčovek sese pitakud susu muževimuževi otišliotišli iliili kudkud susu ljubavniciljubavnici otišliiotišlii ostaviliostavili izaiza sebesebe svesve tete rukestopala ii glasoveima mnogo samihmnogo samih ženasamih žena nažena na svetuna svetu sasvetu sa jednimdva ili triili tri detetai čovek sečovek se pitakud su muževisu muževi otišlimuževi otišli iliotišli ili kudili kud sukud su ljubavnicisu ljubavnici otišliiljubavnici otišlii ostaviliotišlii ostavili izaostavili iza sebeiza sebe svesebe sve tesve te rukestopala i glasove

U svakoj ženi ima đavo koga treba ubiti ili poslom ili rađanjem ili i jednim i drugim, a ako se žena otme i jednom i drugom, onda treba ubiti ženu. -Ivo Andric
u-svakoj-eni-ima-avo-koga-treba-ubiti-ili-poslom-ili-raanjem-ili-i-jednim-i-drugim-a-ako-se-ena-otme-i-jednom-i-drugom-onda-treba-ubiti-enu
Kad slušaš jednu pesmu neprekidno tri dana,nešto nije u redu ili sa tobom ili sa pesmom ili sa ta tri dana
kad-slua-jednu-pesmu-neprekidno-tri-dananeto-nije-u-redu-ili-tobom-ili-pesmom-ili-tri-dana
Hodaćemo bez razloga, radovaćemo se bez razloga, smijaćemo se bez razloga, s jednim jedinim razlogom, što smo živi i što se volimo. A kud ćeš veći razlog. -Meša Selimović
hodaemo-bez-razloga-radovaemo-se-bez-razloga-smijaemo-se-bez-razloga-s-jednim-jedinim-razlogom-to-smo-ivi-i-to-se-volimo-a-kud-e-vei-razlog
Novac je poput ruke ili noge, ili ga koristi ili izgubi. -Henri  Ford
novac-poput-ruke-ili-noge-ili-ga-koristi-ili-izgubi