Ima neke nevinosti u divljenju: nju ima onaj kome još nije palo na pamet da bi se njemu mogao neko diviti.


ima-neke-nevinosti-u-divljenju-nju-ima-onaj-kome-jo-nije-palo-na-pamet-da-bi-se-njemu-mogao-neko-diviti
fridrih ničeimanekenevinostidivljenjunjuimaonajkomejonijepalonapametdabisenjemumogaonekodivitiima nekeneke nevinostinevinosti uu divljenjunju imaima onajonaj komekome jošjoš nijenije palopalo nana pametpamet dada bibi sese njemunjemu mogaomogao nekoneko divitiima neke nevinostineke nevinosti unevinosti u divljenjunju ima onajima onaj komeonaj kome joškome još nijejoš nije palonije palo napalo na pametna pamet dapamet da bida bi sebi se njemuse njemu mogaonjemu mogao nekomogao neko divitiima neke nevinosti uneke nevinosti u divljenjunju ima onaj komeima onaj kome jošonaj kome još nijekome još nije palojoš nije palo nanije palo na pametpalo na pamet dana pamet da bipamet da bi seda bi se njemubi se njemu mogaose njemu mogao nekonjemu mogao neko divitiima neke nevinosti u divljenjunju ima onaj kome jošima onaj kome još nijeonaj kome još nije palokome još nije palo najoš nije palo na pametnije palo na pamet dapalo na pamet da bina pamet da bi sepamet da bi se njemuda bi se njemu mogaobi se njemu mogao nekose njemu mogao neko diviti

Nije srecan onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba…
nije-srecan-onaj-koji-puno-ima-nego-onaj-kome-malo-treba
Niti je bogat onaj kome nešto treba, niti siromašan onaj kome ne treba. -Latinske poslovice
niti-bogat-onaj-kome-neto-treba-niti-siromaan-onaj-kome-ne-treba
Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi. -Zoran Đinđić
niko-nije-tako-dobar-kako-bi-mogao-da-bude-ako-se-jo-potrudi
Lukavost još nije dokaz pameti. Ima glupana pa čak i luđaka koji su izvanredno lukavi. -Aleksandar Sergejevič Puškin
lukavost-jo-nije-dokaz-pameti-ima-glupana-pa-ak-i-luaka-koji-su-izvanredno-lukavi
Lukavost još nije dokaz pameti. Ima glupana pa čak i ludaka koji su izvanredno lukavi. -Aleksandar Puškin
lukavost-jo-nije-dokaz-pameti-ima-glupana-pa-ak-i-ludaka-koji-su-izvanredno-lukavi
Ima izvjesnih mislilaca čija filozofija nije ništa drugo, do neki duševni komoditet, neko rimovanje misli. -Ivo Andrić
ima-izvjesnih-mislilaca-ija-filozofija-nije-drugo-do-neki-evni-komoditet-neko-rimovanje-misli