Ima veoma malo ljudi koji će, kad se pogledaju u ogledalo, reći „Ovo osoba koju vidim je grozno čudovište“ umesto toga, oni smisle neku konstrukciju koja opravdava sve što rade.


ima-veoma-malo-ljudi-koji-e-kad-se-pogledaju-u-ogledalo-rei-ovo-osoba-koju-vidim-grozno-udovite-umesto-toga-oni-smisle-neku-konstrukciju-koja
noam Čomskiimaveomamaloljudikojićekadsepogledajuogledaloreći„ovoosobakojuvidimgroznočudovite“umestotogaonismislenekukonstrukcijukojaopravdavasvetoradeima veomaveoma malomalo ljudiljudi kojikoji ćekad sese pogledajupogledaju uu ogledaloreći „ovo„ovo osobaosoba kojukoju vidimvidim jeje groznogrozno čudovište“čudovište“ umestoumesto togaoni smislesmisle nekuneku konstrukcijukonstrukciju kojakoja opravdavaopravdava svesve štošto radeima veoma maloveoma malo ljudimalo ljudi kojiljudi koji ćekad se pogledajuse pogledaju upogledaju u ogledaloreći „ovo osoba„ovo osoba kojuosoba koju vidimkoju vidim jevidim je groznoje grozno čudovište“grozno čudovište“ umestočudovište“ umesto togaoni smisle nekusmisle neku konstrukcijuneku konstrukciju kojakonstrukciju koja opravdavakoja opravdava sveopravdava sve štosve što rade

Kad se vidim u ogledalo, razumem zašto me sve devojke mrze…i ja bih mrzila devojku koja tako dobro izgleda… ;)
kad-se-vidim-u-ogledalo-razumem-zato-me-sve-devojke-mrzei-ja-bih-mrzila-devojku-koja-tako-dobro-izgleda
Lenjivci nisu samo oni koji ne rade, već i oni koji mogu da rade bolje. -Sokrat
lenjivci-nisu-samo-oni-koji-ne-rade-ve-i-oni-koji-mogu-da-rade-bolje
Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu. -Ernest Hemingvej
ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau
Ako želite da budete bolji od drugih ljudi, ne smete raditi ono što oni rade i ne možete živeti onako kako oni žive. -Duško Radović
ako-elite-da-budete-bolji-od-drugih-ljudi-ne-smete-raditi-ono-to-oni-rade-i-ne-moete-iveti-onako-kako-oni-ive