Ima više ljubavnih pesama od bilo čega drugog. Kada bi muzika mogla da vas natera na nešto, svi bismo voleli jedni druge.


ima-vie-ljubavnih-pesama-od-bilo-ega-drugog-kada-bi-muzika-mogla-da-vas-natera-na-neto-svi-bismo-voleli-jedni-druge
frenk zapaimavieljubavnihpesamaodbiločegadrugogkadabimuzikamogladavasnaterananetosvibismovolelijednidrugeima viševiše ljubavnihljubavnih pesamapesama odod bilobilo čegačega drugogkada bibi muzikamuzika moglamogla dada vasvas nateranatera nana neštosvi bismobismo volelivoleli jednijedni drugeima više ljubavnihviše ljubavnih pesamaljubavnih pesama odpesama od bilood bilo čegabilo čega drugogkada bi muzikabi muzika moglamuzika mogla damogla da vasda vas nateravas natera nanatera na neštosvi bismo volelibismo voleli jednivoleli jedni drugeima više ljubavnih pesamaviše ljubavnih pesama odljubavnih pesama od bilopesama od bilo čegaod bilo čega drugogkada bi muzika moglabi muzika mogla damuzika mogla da vasmogla da vas naterada vas natera navas natera na neštosvi bismo voleli jednibismo voleli jedni drugeima više ljubavnih pesama odviše ljubavnih pesama od biloljubavnih pesama od bilo čegapesama od bilo čega drugogkada bi muzika mogla dabi muzika mogla da vasmuzika mogla da vas nateramogla da vas natera nada vas natera na neštosvi bismo voleli jedni druge

Kada bismo znali strahotu i težinu laži, progonili bismo je ognjem pre nego druge zločine. -Onore De Balzak
kada-bismo-znali-strahotu-i-teinu-i-progonili-bismo-ognjem-pre-nego-druge-zloine
Kada bismo znali strahotu i težinu laži, progonili bismo je ognjem prije nego druge zločine. -Onore de Balzak
kada-bismo-znali-strahotu-i-teinu-i-progonili-bismo-ognjem-prije-nego-druge-zloine
Nije bila zaljubljena u njega, ali ju je privlačilo nešto, nešto zbog čega noćima nije mogla spavati.
nije-bila-zaljubljena-u-njega-ali-ju-privlailo-neto-neto-zbog-ega-noima-nije-mogla-spavati
Kada bismo znali dokle ćemo živeti, drukčije bismo i živeli i radili. Niko ne želi da bude naivan i glup i da mu se svi smeju kad umre. -Duško Radović
kada-bismo-znali-dokle-emo-iveti-drukije-bismo-i-iveli-i-radili-niko-ne-eli-da-bude-naivan-i-glup-i-da-mu-se-svi-smeju-kad-umre
Uloga prijatelja je da bude uz vas kada grešite. Kada ste u pravu, svi će biti pored vas.
uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kada-greite-kada-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas