Imala snajka iz provincije ljubavnika u gradu, ali nije znala kako da se izvuče iz kuće da se vidi s njim. Ljubavnik joj reče da izmisli da ide na sahranu ro?...


imala-snajka-iz-provincije-ljubavnika-u-gradu-ali-nije-znala-kako-da-se-izvue-iz-kue-da-se-vidi-s-njim-ljubavnik-joj-ree-da-izmisli-da-ide-na-sahranu
imalasnajkaizprovincijeljubavnikagradualinijeznalakakodaseizvučekućevidinjimljubavnikjojrečeizmisliidenasahranuroimala snajkasnajka iziz provincijeprovincije ljubavnikaljubavnika uu graduali nijenije znalaznala kakokako dada sese izvučeizvuče iziz kućekuće dada sese vidividi ss njimljubavnik jojjoj rečereče dada izmisliizmisli dada ideide nana sahranusahranu roimala snajka izsnajka iz provincijeiz provincije ljubavnikaprovincije ljubavnika uljubavnika u graduali nije znalanije znala kakoznala kako dakako da seda se izvučese izvuče izizvuče iz kućeiz kuće dakuće da seda se vidise vidi svidi s njimljubavnik joj rečejoj reče dareče da izmislida izmisli daizmisli da ideda ide naide na sahranuna sahranu ro

Pravo je čudo kako čovek u tuđini odjedanput počne da shvata vrednost nekih stvari i reči, na koje kod kuće nije ni obraćao pažnju. -Momo Kapor
pravo-udo-kako-ovek-u-ini-odjedanput-pone-da-shvata-vrednost-nekih-stvari-i-rei-na-koje-kod-kue-nije-obraao-panju
Mudar čovek treba smatrati zdravlje kao jedan od najvećih blagoslova, pa naučiti kako da u vlastitim mislima izvuče korist iz svoje bolesti. -Hipokrat
mudar-ovek-treba-smatrati-zdravlje-kao-jedan-od-najveih-blagoslova-panauiti-kako-da-u-vlastitim-mislima-izvue-korist-iz-svoje-bolesti
Treba da se opustiš. Ne uzimaj previše na sebe brige ovog sveta, već čuvaj svoj mir i živi sa Bogom. Neka ide kako ide. -Otac Tadej
treba-da-se-opusti-ne-uzimaj-previe-na-sebe-brige-ovog-sveta-ve-uvaj-svoj-mir-i-ivi-bogom-neka-ide-kako-ide
A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo ...
a-volela-ga-puno-i-previe-ako-mene-pitate-mislim-da-sama-nije-znala-zato-i-na-koji-nain-ali-volela-ga-koketirala-drugima-da-se-razumemo