Imam ja za tebe jednu dobru i jednu lošu vest. Dobra je da ti po zakonu ne mogu ništa, a loša da nema zakona u ovoj zemlji.


imam-ja-za-tebe-jednu-dobru-i-jednu-lou-vest-dobra-da-ti-po-zakonu-ne-mogu-a-loa-da-nema-zakona-u-ovoj-zemlji
Đorđe balaševićimamjazatebejednudobrulouvestdobradatipozakonunemogunitaloanemazakonaovojzemljiimam jaja zaza tebetebe jednujednu dobrudobru ii jednujednu lošulošu vestdobra jeje dada titi popo zakonuzakonu nene mogumogu ništaloša dada nemanema zakonazakona uu ovojovoj zemljiimam ja zaja za tebeza tebe jednutebe jednu dobrujednu dobru idobru i jednui jednu lošujednu lošu vestdobra je daje da tida ti poti po zakonupo zakonu nezakonu ne mogune mogu ništaa loša daloša da nemada nema zakonanema zakona uzakona u ovoju ovoj zemljiimam ja za tebeja za tebe jednuza tebe jednu dobrutebe jednu dobru ijednu dobru i jednudobru i jednu lošui jednu lošu vestdobra je da tije da ti poda ti po zakonuti po zakonu nepo zakonu ne moguzakonu ne mogu ništaa loša da nemaloša da nema zakonada nema zakona unema zakona u ovojzakona u ovoj zemljiimam ja za tebe jednuja za tebe jednu dobruza tebe jednu dobru itebe jednu dobru i jednujednu dobru i jednu lošudobru i jednu lošu vestdobra je da ti poje da ti po zakonuda ti po zakonu neti po zakonu ne mogupo zakonu ne mogu ništaa loša da nema zakonaloša da nema zakona uda nema zakona u ovojnema zakona u ovoj zemlji

Ko traži jednu dobru, pametnu i lepu ženu, ne traži jednu već tri žene. -Oskar Vajld
ko-trai-jednu-dobru-pametnu-i-lepu-enu-ne-trai-jednu-ve-tri-ene
Ko traži jednu dobru, pametnu i lijepu ženu, ne traži jednu već tri žene. -Oskar Vajld
ko-trai-jednu-dobru-pametnu-i-lijepu-enu-ne-trai-jednu-ve-tri-ene
Kaže mi drugar koji se malkice razbolio, kad sam ga pitao šta bi mu sad moglo pomoći da mu donesem: jednu crnu sa jedne strane i jednu plavu sa druge strane. ...
kae-mi-drugar-koji-se-malkice-razbolio-kad-sam-ga-pitao-bi-mu-sad-moglo-pomoi-da-mu-donesem-jednu-crnu-jedne-strane-i-jednu-plavu-druge-strane
Zapamti, kad god ti zatreba ruka za pomoć, naćićeš jednu kod sebe. Kako stariš, shvatićeš da imaš dve ruke: jednu da pomogneš sebi, drugu da pomogneš drugima. -Odri Hepbern
zapamti-kad-god-ti-zatreba-ruka-za-pomo-naie-jednu-kod-sebe-kako-stari-shvatie-da-ima-dve-ruke-jednu-da-pomogne-sebi-drugu-da-pomogne-drugima
Trojica mogu zadržati jednu tajnu, ukoliko su dvojica od njih mrtva. -Francuske poslovice
trojica-mogu-zadrati-jednu-tajnu-ukoliko-su-dvojica-od-njih-mrtva
Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke. -Ivo Andrić
na-ovoj-zemlji-ne-moe-biti-dobrote-bez-mrnje-veliine-bez-zavisti-kao-to-nema-najmanjeg-predmeta-bez-sjenke