Imam praznu kutiju… Nisam znala sta da radim sa njom, nazvala sam je Veza…. Usla sam u kutiju… Pa vidi ja sam u vezi.


imam-praznu-kutiju-nisam-znala-sta-da-radim-njom-nazvala-sam-veza-usla-sam-u-kutiju-pa-vidi-ja-sam-u-vezi
imampraznukutiju…nisamznalastadaradimnjomnazvalasamveza…uslapavidijaveziimam praznupraznu kutiju…kutiju… nisamnisam znalaznala stasta dada radimradim sasa njomnazvala samsam jeje veza…usla samsam uu kutiju…kutiju… papa vidividi jaja samsam uu veziimam praznu kutiju…praznu kutiju… nisamkutiju… nisam znalanisam znala staznala sta dasta da radimda radim saradim sa njomnazvala sam jesam je veza…usla sam usam u kutiju…u kutiju… pakutiju… pa vidipa vidi javidi ja samja sam usam u veziimam praznu kutiju… nisampraznu kutiju… nisam znalakutiju… nisam znala stanisam znala sta daznala sta da radimsta da radim sada radim sa njomnazvala sam je veza…usla sam u kutiju…sam u kutiju… pau kutiju… pa vidikutiju… pa vidi japa vidi ja samvidi ja sam uja sam u veziimam praznu kutiju… nisam znalapraznu kutiju… nisam znala stakutiju… nisam znala sta danisam znala sta da radimznala sta da radim sasta da radim sa njomusla sam u kutiju… pasam u kutiju… pa vidiu kutiju… pa vidi jakutiju… pa vidi ja sampa vidi ja sam uvidi ja sam u vezi

Kada sam došao u Sarajevo 1958, bilo je u njemu sedamdeset hiljada stanovnika. Kada sam morao da odem, bilo je 570 000 duša. Znači, pola miliona ljudi je došlo da vidi šta ja to radim. -Duško Ttrifunović
kada-sam-doao-u-sarajevo-1958-bilo-u-njemu-sedamdeset-hiljada-stanovnika-kada-sam-morao-da-odem-bilo-570-000-a-znai-pola-miliona-ljudi-dolo-da-vidi
Nisam htio ni jesti, ni piti, odbio sam kad me nudila, htio sam biti drugačiji od ostalih, zato sam bio isti. -Meša Selimović
nisam-htio-jesti-piti-odbio-sam-kad-me-nudila-htio-sam-biti-drugaiji-od-ostalih-zato-sam-bio-isti
Sve više sam s njom, i kad sam sâm.
sve-vie-sam-s-njom-i-kad-sam-sm
Posle igre i kralj i pijun idu u istu kutiju.
posle-igre-i-kralj-i-pijun-idu-u-istu-kutiju