Imam san da će moje četvoro male djece jednoga dana živjeti u naciji gdje im neće biti suđeno prema boji njihove kože, nego po njihovom karakteru.


imam-san-da-e-moje-etvoro-male-djece-jednoga-dana-ivjeti-u-naciji-gdje-im-nee-biti-sueno-prema-boji-njihove-koe-nego-po-njihovom-karakteru
martin luter kingimamsandaćemoječetvoromaledjecejednogadanaživjetinacijigdjeimnećebitisuđenopremabojinjihovekoženegoponjihovomkarakteruimam sansan dada ćeće mojemoje četvoročetvoro malemale djecedjece jednogajednoga danadana živjetiživjeti uu nacijinaciji gdjegdje imim nećeneće bitibiti suđenosuđeno premaprema bojiboji njihovenjihove koženego popo njihovomnjihovom karakteruimam san dasan da ćeda će mojeće moje četvoromoje četvoro malečetvoro male djecemale djece jednogadjece jednoga danajednoga dana živjetidana živjeti uživjeti u nacijiu naciji gdjenaciji gdje imgdje im nećeim neće bitineće biti suđenobiti suđeno premasuđeno prema bojiprema boji njihoveboji njihove koženego po njihovompo njihovom karakteruimam san da ćesan da će mojeda će moje četvoroće moje četvoro malemoje četvoro male djecečetvoro male djece jednogamale djece jednoga danadjece jednoga dana živjetijednoga dana živjeti udana živjeti u nacijiživjeti u naciji gdjeu naciji gdje imnaciji gdje im nećegdje im neće bitiim neće biti suđenoneće biti suđeno premabiti suđeno prema bojisuđeno prema boji njihoveprema boji njihove koženego po njihovom karakteruimam san da će mojesan da će moje četvoroda će moje četvoro maleće moje četvoro male djecemoje četvoro male djece jednogačetvoro male djece jednoga danamale djece jednoga dana živjetidjece jednoga dana živjeti ujednoga dana živjeti u nacijidana živjeti u naciji gdježivjeti u naciji gdje imu naciji gdje im nećenaciji gdje im neće bitigdje im neće biti suđenoim neće biti suđeno premaneće biti suđeno prema bojibiti suđeno prema boji njihovesuđeno prema boji njihove kože

Imam san da će moje četvoro dece jednoga dana živeti u naciji u kojoj niko o njima neće donositi sud na osnovu boje kože nego na osnovu njihovog karaktera. -Martin Luter King
imam-san-da-e-moje-etvoro-dece-jednoga-dana-iveti-u-naciji-u-kojoj-niko-o-njima-nee-donositi-sud-na-osnovu-boje-koe-nego-na-osnovu-njihovog-karaktera
Bezbožnik se boji skoropostižne smrti, lopov se boji obijača, ubica se boji mača, gordljivac se boji sramote, klevetnik se boji suda istine. -Nikolaj Velimirović
bezbonik-se-boji-skoropostine-smrti-lopov-se-boji-obijaa-ubica-se-boji-a-gordljivac-se-boji-sramote-klevetnik-se-boji-suda-istine
Lakše je biti ljubavnik nego muž zato što je lakše biti mudrica svakog dana nego govoriti lijepe stvari s vremena na vrijeme. -Onore de Balzak
lake-biti-ljubavnik-nego-mu-zato-to-lake-biti-mudrica-svakog-dana-nego-govoriti-lijepe-stvari-s-vremena-na-vrijeme
Daće Bog da naučimo i kako da jednoga dana svoje živote bez straha prepričavamo kao svoje. -Orhan Pamuk
dae-bog-da-nauimo-i-kako-da-jednoga-dana-svoje-ivote-bez-straha-prepriavamo-kao-svoje