Imam svoj put, put potrage za ljubavlju i činim sve što je moguće da ga pređem s dostojanstvom.


imam-svoj-put-put-potrage-za-ljubavlju-i-inim-sve-to-mogue-da-ga-preem-s-dostojanstvom
paulo koeljoimamsvojputputpotragezaljubavljučinimsvetomogućedagapređemdostojanstvomimam svojsvoj putput potragepotrage zaza ljubavljuljubavlju ii činimčinim svesve štošto jeje mogućemoguće dada gaga pređempređem ss dostojanstvomimam svoj putput potrage zapotrage za ljubavljuza ljubavlju iljubavlju i činimi činim svečinim sve štosve što ješto je mogućeje moguće damoguće da gada ga pređemga pređem spređem s dostojanstvomput potrage za ljubavljupotrage za ljubavlju iza ljubavlju i činimljubavlju i činim svei činim sve štočinim sve što jesve što je mogućešto je moguće daje moguće da gamoguće da ga pređemda ga pređem sga pređem s dostojanstvomput potrage za ljubavlju ipotrage za ljubavlju i činimza ljubavlju i činim sveljubavlju i činim sve štoi činim sve što ječinim sve što je mogućesve što je moguće dašto je moguće da gaje moguće da ga pređemmoguće da ga pređem sda ga pređem s dostojanstvom

Ljubav ima svoj instinkt, te pronalazi svoj put do srca kao što insekt pronalazi put do cvijeta, sa voljom koju ništa ne može zabraniti ili odvratiti.Da bi verovao u svoj vlastiti put, nema potrebe da dokazuješ kako je tuđi put pogrešan.Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar.Nijedan put nije bolje nego prvi put. Nije me briga što bilo ko kaže.Čaka Norisa su dva puta ispustili kad je bio beba. Prvi put na Hirošimu, drugi put na Nagasaki.U bogatstvu misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi siromaštinu. U sreći misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi nesreću. Kada te ljudi hvale misli, kako ćeš s dostojanstvom snositi njihove poruge. A celoga života misli, kako ćeš s dostojanstvom umreti.