Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi.


imamo-u-i-sve-ono-to-ikada-ivelo-u-ljudskim-ama-svi-bogovi-i-avoli-koji-su-ikada-postojali-svi-se-oni-nalaze-u-nama-su-kao-mogunosti-kao-elje-kao
herman heseimamoduisveonotoikadaživeloljudskimduamasvibogoviđavolikojisupostojali…sviseoninalazenamakaomogućnostiželjeizlaziimamo uu dušiduši svesve onoono štošto jeje ikadaikada živeloživelo uu ljudskimljudskim dušamasvi bogovibogovi ii đavoliđavoli kojikoji susu ikadaikada postojali…postojali… svisvi sese onioni nalazenalaze uu namatu susu kaokao mogućnostikao željekao izlaziimamo u dušiu duši sveduši sve onosve ono štoono što ješto je ikadaje ikada živeloikada živelo uživelo u ljudskimu ljudskim dušamasvi bogovi ibogovi i đavolii đavoli kojiđavoli koji sukoji su ikadasu ikada postojali…ikada postojali… svipostojali… svi sesvi se onise oni nalazeoni nalaze unalaze u namatu su kaosu kao mogućnosti

Kad budu svi roktali svojim svinjskim srcima, poslednji koji će još gledati ljudskim očima i osećati ljudskim srcem biće oni kojima ne bejaše strano iskustvo umetnosti. -Danilo Kiš
kad-budu-svi-roktali-svojim-svinjskim-srcima-poslednji-koji-e-jo-gledati-ljudskim-oima-i-oseati-ljudskim-srcem-bie-oni-kojima-ne-bejae-strano-iskustvo
VOLIM ŠTO SAM TETKA!! Zato, jer tetka grli kao mama, čuva tajne kao sestra, savetuje kao prijateljica i sve dopusta kao baka… ♥
volim-to-sam-tetka-zato-jer-tetka-grli-kao-mama-uva-tajne-kao-sestra-savetuje-kao-prijateljica-i-sve-dopusta-kao-baka
Ne treba raditi kao ostali, nego kao oni koji rade ispravno. -Hrvatske poslovice
ne-treba-raditi-kao-ostali-nego-kao-oni-koji-rade-ispravno